OHUTEGUR: Tulekahju

OHUTEGUR: Tulekahju KONTROLL-LOEND nr 5

A-osa: Kas töökohas esineb nimetatud ohutegur?

JAH – kui te olete märkinud loendis vähemalt ühe küsimuse vastuseks märgiga ˜ tähistatud variandi

Pidage meeles, et loend ei sisalda ohuteguri ilmnemise kõiki võimalikke juhte.

Küsimus

JAH

EI

Kas töökohas kasutatakse oksüdeerivaid või tuleohtlikke aineid, nagu värvid, viimistlusmaterjalid, liimid ja lahustid?

˜

š

Kas oksüdeerivate ja tuleohtlike ainete hoiuruumides on ventilatsioon?

š

˜

Kas kõigi ohtlike kemikaalide kohta on olemas ohutuskaardid?

š

˜

Kas töökohas on süüteallikaid (nagu lahtine leek, elektriseadmed, elektrostaatilised laengud, kõrge temperatuur)?

˜

š

Kas tuleohtlikud alad on asjakohaselt tähistatud?

š

˜

Kas põlevaid või tuleohtlikke aineid kasutavad töötajaid teavitatakse regulaarselt nende kemikaalide ohtlikest omadustest?

š

˜

Kas tuletõrjevahendid on olemas ja kas need on sobivad?

š

˜

Kas tuletõrjevahendid on kasutuskõlblikud ja kas neid hooldatakse regulaarselt?

š

˜

Kas tuletõrjevahendid on kergesti kättesaadavad?

š

˜

Kas on olemas hädaolukorra- ja evakuatsiooniplaan?

š

˜

Kas evakuatsiooniteed on tähistatud?

š

˜

Kas on olemas tulekahjuhäireseadmed?

š

˜

Kas korraldatakse tuletõrje- ja tulekahjuhäireõppusi?

š

˜

Kas korraldatakse tuletõrjeväljaõpet?

š

˜


B-OSA:

Näited riski vähendamiseks kasutatavate ennetusmeetmete kohta

Hoidke põlevaid ja tuleohtlikke aineid nõuetele vastavates tingimustes (näiteks mitte üle lubatud suurima temperatuuri).

Hoidke põlevaid ja tuleohtlikke aineid eraldi.

Vältige süüteallikaid või kõrvaldage need (sealhulgas keelake suitsetamine).

Hoolitsege selle eest, et kõigi tuleohtlike ainete kohta oleksid olemas ohutuskaardid.

Piirake juurdepääs ohtlikele aladele.

Hoolitsege selle eest, et lahtise leegiga töötamiseks oleks olemas luba.

Hankige tulekustutid (vastavalt põlevatele materjalidele ja töökoha suurusele).

Tagage elektriseadmete regulaarne kontroll.

Tagage sobivate tuletõrjevahendite valik.

Kontrollige ja hooldage tuletõrjevahendeid regulaarselt.

Paigaldage tulekahjuhäireseadmed.

Tähistage evakuatsiooni- ja pääseteed ning hoidke need vabad.

Tagage töötajate väljaõpe.

Korraldage hädaolukorra õppusi.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License