OHUTEGUR: Müra

OHUTEGUR: Müra                                                      KONTROLL-LOEND nr 8               

 

A-osa:   Kas töökohas esineb nimetatud ohutegur?                                                            

JAH – kui te olete märkinud loendis vähemalt ühe küsimuse vastuseks märgiga ˜ tähistatud variandi

Pidage meeles, et loend ei sisalda ohuteguri ilmnemise kõiki võimalikke juhte.

Küsimus

JAH

EI

Kas tööprotsess (näiteks paberi põrkumine metalli vastu, mootorid) võib tingida kõrge mürataseme? 

˜

š

Kas kõrge mürataseme võib tingida hoonetesse tungiv välismüra?

š

˜

Kas töömüra võib summutada häiresignaale?

˜

š

Kas töökohas on müra nii vali, et inimestega rääkimiseks tuleb häält tõsta?

˜

š

Kas Te pärast töökohast lahkumist jätkate tavalisest valjema häälega rääkimist?

˜

š

B-OSA: 

Näited riski vähendamiseks kasutatavate ennetusmeetmete kohta

       Tehke kindlaks töötajate müraga kokkupuutumise ulatus; kontrollige selle vastavust eeskirjades sätestatud piirnormidele.

       Võtke müraemissiooni piiravaid meetmeid (näiteks isoleerige vibreeriv masin või masinaosa, varustage väljatõmbeseadmed summutitega).

       Paigutage müraallikad töötajatest kaugemale.

       Lühendage mürarikastes piirkondades viibimise aega.

       Müraemissiooni vähendamiseks sulgege seadmed mürasummutusümbristesse.

       Paigaldage barjäärid või vaheseinad, et takistada heli sirgjoonelist levimist.

       Määrake kindlaks piirkonnad, kus tuleb kanda kuulmiskaitsevahendeid, ning tähistage need alad kuulmiskaitsevahendeid nõudvate märkidega.

       Võtke kasutusele sobivad kuulmiskaitsevahendid (pidage nõu töötajate või nende esindajatega).

       Tagage, et kuulmiskaitsevahendeid tõesti kasutataks.

       Hoolitsege selle eest, et kuulmiskaitsevahendid oleks tõhusad ja et neid hooldataks korralikult.

       Korraldage teabe jagamist, juhendamist ja koolitamist.

       Hoolitsege selle eest, et kõigi kõrge müratasemega kokku puutuvate töötajate kuulmist kontrollitaks regulaarselt.

 


 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License