Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivad Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) alusel kehtestatud õigusaktid, mis on järgimiseks ja teadmiseks kohustuslikud kõigile tööandjatele:
 •     Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord
 •     Töötajate tervisekontrolli kord
 •     Esmaabi korraldus ettevõttes, kehtestamine
 •     Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord
 •     Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord
 •     Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas
 •     Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 •     Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
 •     Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 •     Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 •     Kuvariga töötamise töötervishoiu ja -ohutuse nõuded
 •     Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord
 •     Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord
 •     Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord
 •     Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 •     Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
 •     Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 •     Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 •     Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 •     Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 •     Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 •     Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas
 •     Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks
 •     Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 •     Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord
 •     Kutsehaiguste loetelu

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License