KONTROLL-LOEND: TRÜKITÖÖSTUS

 

KONTROLL-LOEND: TRÜKITÖÖSTUS

A-osa:   Kas töökohas esineb nimetatud ohutegur?                                                            

JAH – kui te olete märkinud loendis vähemalt ühe küsimuse vastuseks märgiga ˜ tähistatud variandi

Pidage meeles, et loend ei sisalda ohuteguri ilmnemise kõiki võimalikke juhte.

Küsimus

JAH

EI

Töövahendid

 

 

Kas töötamisel kasutatakse teravaid tööriistu (lõikureid, nuge, kääre jms)?

˜

š

Kas kõigil masinatel on olemas kaitseseadised?

š

˜

Kas tööd tehakse tootmisliinis (kaasahaaramise, sisselõikamise, amputatsiooni jms oht)?

˜

š

Kas töötajate riided võivad sattuda masinate liikuvate osade vahele ja põhjustada nii vigastusi?

˜

š

Kas töötajad puutuvad kokku kuumade või külmade materjalide ja/või seadmetega?

˜

š

Kas masinate puhastamisel ja hooldamisel on nende elektritoide sisse lülitatud?

˜

š

Kas ohutu töötamise juhised on kättesaadavad?

š

˜

Kas töötajad on saanud väljaõppe masinate kasutamiseks?

š

˜

Kas töövahendeid kontrollitakse ja hinnatakse regulaarselt?

š

˜

Keemilised ja bioloogilised ohutegurid

 

 

Kas tööprotsessides kasutatakse kemikaale?

˜

š

Kas suletud paake, tsisterne ja/või mahuteid on vaja avada (näiteks kontrollimiseks, hooldamiseks või aine osaliseks eemaldamiseks)?

˜

š

Kas kemikaalide iseeneslik leke on välistatud?

 

 

Plahvatused

 

 

Kas töökeskkonnas on heljuvat/sadenenud tolmu (näiteks talki või tärklist)?

˜

š

Kas töökohas leidub surveseadmeid?

˜

š

Õhu kvaliteet

 

 

Kas töötajad puutuvad kokku halva lõhnaga?

˜

š

Kas ventilaatorite tiivikud on kaitseteta?

˜

š

Kas töötajate hingamiselundite kaitseks kasutatakse korralikke respiraatoreid?

š

˜

Kemikaalid

Kas ohtlikke kemikaale kasutavad töötajad saavad regulaarselt asjakohast väljaõpet?

š

˜

Kas töötajad kasutavad kemikaalidega töötamisel isikukaitsevahendeid (kindad, kaitseprillid või näokaitsed, respiraatorid)?

š

˜

Kas kemikaalide kokkupuude süttimisallikaga on välistatud?

š

˜

Müra ja vibratsioon

Kas töökohas hinnatakse mürataset?

š

˜

Kas kõrge müratasemega kokku puutuvad töötajad kasutavad kuulmiskaitseid?

š

˜

Kas välditakse vibratsiooni, mis võib kanduda masinalt toote kaudu töötaja käeni?

š

˜

Terviserisk

Kas töötajatele tehakse spetsiaalseid meditsiinilisi läbivaatusi?

š

˜

Kas kõrge müratasemega kokku puutuvad töötajad käivad regulaarselt audiomeetrilises kontrollis?

š

˜

Kas töötajad on saanud väljaõppe raskuste õigeks tõstmiseks ja kandmiseks?

š

˜

Kas töökoha kujundamisel on püütud arvestada töötajate erivajadustega (ergonoomia)?

š

˜

Kas töötajad kannavad raskeid koormaid või töötavad väsitavas asendis?

˜

š

Kas töötajad töötavad monotoonses või pealesunnitud rütmis?

˜

š

Kas töötajad töötavad öises vahetuses?

˜

šB-OSA:

Näited riski vähendamiseks kasutatavate ennetusmeetmete kohta

Töövahendid

         Tagage töötajate pidev ja regulaarne juhendamine, tootmisseadmete ja töökohtade kontroll.

         Paigaldage sobivad kaitseseadised; hoolitsege selle eest, et seadmete teatud osad (stantsid, lõikurid jm) oleksid varustatud kaitseseadistega.

         Kasutage sobivaid isikukaitsevahendeid.

         Korraldage regulaarseid koolitusi trükitööstuse riskide teemal.

         Õpetage töötajaid masinaid ja seadmeid õigesti kasutama ja hooldama; lubage seadmeid kasutada ainult asjakohase väljaõppe saanud töötajatel.

       Kasutage seadmeid vastavalt kasutusjuhendile.

       Kontrollige seadmete tehnilist seisukorda regulaarselt.

         Tagage seadmete kõigi osade regulaarne hooldus ja puhastamine.

         Hoolitsege selle eest, et seadmete ohtlikud osad oleksid liigitatud.

         Jälgige, et kunagi ei puhastataks ega hooldataks masinaid, mille toide on sisse lülitatud.

Keemilised ja bioloogilised ohutegurid

         Kemikaalidega töötamisel kasutage õigeid isikukaitsevahendeid (kaitsekindad, kaitseprillid, näokaitsed, respiraatorid).

         Hoolitsege selle eest, et keemikaalide hoiuruumid oleksid tähistatud vastavalt kasutuskohas kehtivatele tööeeskirjadele, järgides sealhulgas juhiseid ainete käitlemise kohta nende hoiustamisel ja töötlemisseadmetes.

         Jälgige, et paake, tsisterne või mahuteid ei avataks teise inimese juuresolekuta.

         Teavitage töötajaid kemikaalide mõjudest, nende mõjude eest kaitsmisest ja esmaabi andmisest.

         Korraldage töötajatele tervisekontrolle, võttes arvesse töökohaga seotud erinõudeid (meditsiiniline järelevalve).

 

Elektrilised ohutegurid

       Kõik seadmed, sealhulgas nende mootorid ja raamid, peavad olema maandatud.

       Kontrollige regulaarselt kõiki elektriseadmeid.

Õhu kvaliteet

       Varustage kõik liimiaure tekitavad masinad pideva väljatõmbega.

       Puhastage trükikoda regulaarselt käsitsi.

       Kontrollige ja puhastage väljatõmbesüsteemi regulaarselt, et tagada selle võimalikult tõhus töö.

       Hoolitsege selle eest, et kogunenud tolm kunagi suruõhu toimel ei lenduks.

Kemikaalid

       Asendage lahustipõhised trükivärvid, lakid ja liimid vähem mürgiste värvide, lakkide ja liimidega.

       Trükiste lakkimisel ja liimimisel kasutage automaatsüsteeme.

       Õpetage töötajatele ohtlike kemikaalide ohutut käsitsemist.

Müra ja vibratsioon

       Alandage masinate mürataset mitmesuguste meetmete abil (müra piiramine tekkekohas).

       Alandage mürataset isoleerimise, blokeerimise, kõrvalejuhtimise ja absorbeerimise abil (müra piiramine levikul).

       Kasutage seadmetel vibratsiooniisolaatoreid või -summuteid.

       Võimaldage vibratsiooniallika lähedal töötavatel inimestel teha iga tunni aja tagant 10–15-minutilisi pause.

Plahvatused

         Hinnake surveseadmete ohutust, kontrollige masinaid ja seadmeid regulaarselt.

         Pöörake erilist tähelepanu tolmuses õhus asuvate seadmete ja masinate hooldusele ja puhastamisele piirkondades, kus on plahvatusoht.

 

 

Õhu kvaliteet

         Saastatud õhuga töökohtades tuleb paigaldada ventilatsioonisüsteem ning seda kontrollida ja hooldada.

         Jälgige töökoha õhukvaliteeti.

Terviserisk

         Järgige kõiki asjakohaseid hügieenistandardeid.

         Teavitage ja õpetage töötajaid regulaarselt.

         Kontrollige regulaarselt töötajate tervist.

         Võimaldage puhkepauside tegemist ning sobivat töö ja puhkuse režiimi.

 


 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License