Esmaabi

Igas ettevõttes peab olema kasutamiseks saadaval esmaabi juhend. Samas tohivad esmaabi anda vaid selleks vastava väljaõppe saanud isikud. Nende nimed ja telefoninumbrid peaksid olema nähtavates kohtades seinal.

 

Juhataja

Trükikoda AS

"....." ..................... ......... a.

 

ESMAABIJUHEND

 

 

SISSEJUHATUS

 

Igal aastal saab Eestis tööõnnetuste tagajärjel kannatada tuhandeid inimesi. Surmajuhtumite arv on viimasel kümnel aastal püsinud 50 ringis, raske tervisekahjustuse on saanud 400-500 inimest aastas, kergemate tööõnnetuste arv jääb 2000-2500 piiresse.

Surmaga ja raskete tervisekahjustustega lõppenud tööõnnetuste juurdlus on välja selgitanud, et enamikel juhtumitel ei ole kannatanutele osatud anda õiget esmaabi.

Tuletame meelde, et esmaabi korraldamine ettevõttes on reguleeritud sotsiaalministri 13. detsembri 1999. a. määrusega nr. 82, mis paneb tööandjale järgmised kohustused:

  • Kindlustama esmaabivahendite olemasolu töökohtadel ja ruumi, kus vajadusel saab anda esmaabi ja hoida kannatanut arstiabi saabumiseni;
  • Paigutada nähtavatele kohtadele juhendmaterjalid esmaabi andmise viisidest (plakatid, broðüürid jm näitlikud materjalid);
  • Määrata isik, kes vastutab esmaabivahendite korrashoiu eest.

   Esmaabivahendite asukoht peab olema nõuetekohaselt märgistatud ja asetsema kergesti juurdepääsetavas kohas, samuti peavad olema nähtavale kohale välja pandud telefoninumbrid abi kutsumiseks (ühtne number 112).

  • Paigutama nähtavale kohale trükitult andmed töötajate kohta, kes oskavad anda esmaabi.
  • Selgitama töötajale, kuidas toimida tööõnnetuse korral, milliseid abivahendeid sel puhul kasutada, kust neid on võimalik saada ning kelle poole ja kuhu pöörduda esmaabi saamiseks.
  • Tagama tööõnnetuse või töötaja haigestumise puhul esmaabivahendite kättesaadavus, esmaabi andmine kohapeal selleks koolitatud töötaja poolt, operatiivne sidevõimalus ettevõtteväliste teenistustega (ühtne number 112) ja vigastatu või haigestunu toimetamine kas tervishoiuasutusse või koju (vastavalt arsti korraldusele).

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License