Tööõnnetused

Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud ülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal.

Tööandja peab uurima kõiki tööõnnetusi hiljemalt 10 päeva jooksul peale nende toimumist ja esitama raporti allkirjastatult tööinspektsiooni.

Tööinspektsioonis registreeriti 2008 kokku 4835 tööga seotud

õnnetusjuhtumit, millest:

£ 648 ehk 13,4% ei osutunud tööõnnetusteks

£ 58 ehk 1,2% juhtumi korral ei olnud võimalik asjaolusid välja selgitada

£ 4059 ehk 84% juhtumitest registreeriti tööõnnetustena

Seega oli 16% juhtudest aluseks kas ekslik või loetamatu teade õnnetuse kohta

või muu põhjus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui tööõnnetuse tagajärjeks on surm või nähtavalt raske vigastus (näiteks lahtine luumurd, ulatuslikud haavad, jäsemete, sõrmede, varvaste amputatsioon vms), tuleb õnnetusest viivitamata teatada Tööinspektsiooni kohalikule asutusele (surma puhul ka politseile), ootamata arsti teatise saamist, esitades järgmised andmed:

  • Töötaja ees- ja perekonnanimi ning kontakttelefon
  • Tööõnnetuse toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg
  • Sündmuse lühikirjeldus
  • Tööandja nimi ja aadress
• Teate edastaja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja kontakttelefon.

Arst teavitab surmaga või raske tervisekahjustusega lõppenud tööõnnetusest tööandjat ja tööinspektsiooni.

Seejärel teavitab tööandja tööinspektsiooni esitades eelnevas slaidis toodud andmed.

Teavitamise korda reguleerib määrus nimega

„Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord"

Arst teavitab tööandjat ja tööinspektsiooni ka juhul kui töötajal toimus nahka läbistav kokkupuude nakkuskahtlase või nakkustekitajat kandva eseme, inimese või loomaga, millele järgnes ennetav ravi.

Tööõnnetuse uurimise eesmärk on selgitada miks õnnetus juhtus ja kuidas on taolisi õnnetusi võimalik tulevikus ära hoida.

Uurimise käigus uurija:
1) selgitab välja, kas õnnetusjuhtum oli põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga
2) kogub õnnetuskohast tõendeid. Viib kogumise käigus läbi sündmuskoha vaatluse, teeb fotosid või skeeme, hindab töökoha ja kasutatud töövahendite vastavust töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele
3) võtab seletused isikutelt, kellel on andmeid õnnetusega seonduvate oluliste asjaolude kohta

Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine tööandja poolt

  • Tööandja uurib kõiki tööõnnetusi
  • Töötaja peab esimesel võimalusel teatama tööandjale igast temaga juhtunud tööõnnetusest, samuti selle tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest
  • Tööandja alustab tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste uurimist viivitamata kaasates tööõnnetuse uurimisse töökeskkonnavoliniku, tema puudumisel töötajate usaldusisiku.

Raske või surmaga lõppenud tööõnnetuse korral peab tööandja säilitama õnnetuskoha ja selle juurde kuuluvad töövahendid puutumatuna töö jätkamise lubamiseni tööinspektori või politsei poolt.

Kui õnnetuskohta ja töövahendeid ei ole võimalik puutumatuna säilitada õnnetusohu või tehnoloogilise protsessi omapära tõttu, peab tööandja sellest Tööinspektsiooni kohalikule asutusele teatama ning sündmuskoha ja selle juurde kuuluvad seadmed üksikasjalikult jäädvustama skeemide, fotode, sündmuskoha kirjelduse või muu tõendusmaterjali abil.

Tööandja registreerib tööõnnetuse ja vormistab tööõnnetuse uurimise käigus kogutud ja koostatud dokumendid tööõnnetuse uurimistoimikuks.

Tööandja peab uurimistulemuste alusel kavandama ja rakendama abinõusid samalaadse tööõnnetuse kordumise vältimiseks.


Kui uurimise käigus selgub, et tegemist ei ole tööõnnetusega, lõpetab tööandja uurimise ja koostab akti, milles esitab ka uurimise lõpetamise põhjuse. Akt peab olema allkirjastatud tööandja esindaja ja töökeskkonnavoliniku poolt.

Tööõnnetuse uurimine tööinspektori poolt

Tööinspektor uurib kõiki surmaga lõppenud tööõnnetusi ning vajaduse korral ka teisi tööõnnetusi.


Tööõnnetuse uurimise vajaduse tööinspektori poolt otsustab Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja kohe pärast arsti teatise või tööandja teate või raporti saamist ning teavitab tööandjat uurimise alustamise otsusest.

Tööinspektor viib läbi uurimise 30 tööpäeva jooksul tööõnnetuse uurimise alustamise otsuse tegemise päevast arvates.

Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja võib vajaduse korral uurimise tähtaega pikendada 30 tööpäeva võrra.

Tööinspektoril on õigus saada koopiaid tööandja kogutud või koostatud uurimis- ja muudest dokumentidest, mis omavad tähtsust tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste väljaselgitamisel.

Kui uurimise käigus selgub, et tegemist ei ole tööõnnetusega, koostab tööinspektor õnnetusjuhtumi uurimise lõpetamise kohta kirjaliku otsuse, milles on näidatud uurimise lõpetamise põhjus.

Tööinspektor esitab otsuse koopiad 3 tööpäeva jooksul kannatanule ja tööandjale.

Tööandja peab oma koostatud raporti tühistama, viidates tööinspektori otsusele.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License