OHUTEGUR: Kemikaalid

OHUTEGUR: Kemikaalid KONTROLL-LOEND nr 7

A-osa: Kas töökohas esineb nimetatud ohutegur?

JAH – kui te olete märkinud loendis vähemalt ühe küsimuse vastuseks märgiga ˜ tähistatud variandi

Pidage meeles, et loend ei sisalda ohuteguri ilmnemise kõiki võimalikke juhte.

Küsimus

JAH

EI

Kas töökohas kasutatakse ohtlikke kemikaale (aineid, mis on klassifitseeritud väga mürgiseks, mürgiseks, kahjulikuks, söövitavaks, ärritavaks, sensibiliseerivaks, kantserogeenseks, mutageenseks, reproduktiivtoksiliseks, plahvatusohtlikuks, oksüdeerivaks, eriti tuleohtlikuks, väga tuleohtlikuks või tuleohtlikuks)?

˜

š

Kas kõigi töökohas kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta on olemas ohutuskaardid?

š

˜

Kas kõik ohtlikud kemikaalid on nõuetekohaselt märgistatud?

š

˜

Kas kõiki ohtlike kemikaale käsitsetakse nõuetekohaselt?

š

˜

Kas ohtlikke kemikaale kasutavaid töötajaid teavitatakse regulaarselt nimetatud kemikaalide ohtlikest omadustest?

š

˜

Kas noored töötajad või rasedad puutuvad kokku kantserogeensete või mutageensete ainetega?

š

˜

Kas on tagatud nende ainete sisalduse mõõtmine (töökoha õhus), millele on kehtestatud lubatud sisalduse piirmäär?

š

˜

Kas töökoha õhus on kemikaalide sisaldus lubatud piirmäärast väiksem?

š

˜

Kas töökohtades, kus kasutatakse kemikaale, on olemas ühiskaitsevahendid (üldventilatsioon ja kohtventilatsioon)?

š

˜

Kas ventilatsioonisüsteemi kontrollitakse regulaarselt?

š

˜

Kas kemikaale kasutavatel töötajad on varustatud isikukaitsevahenditega (kindad, kaitseprillid, näokaitsed, respiraatorid)?

š

˜

Kas ohtlike kemikaalide või valmististega kokkupuutuvate töötajate tervist kontrollitakse regulaarselt?

š

˜

Kas kantserogeensete ainetega kokku puutuvad töötajad on erilise meditsiinilise järelevalve all?

š

˜

Kas kõik töötajad on saanud ohtlike kemikaalide ja valmististe kasutamiseks ja käitlemiseks vajaliku väljaõppe?

š

˜

B-OSA:

Näited riski vähendamiseks kasutatavate ennetusmeetmete kohta

Asendage väga mürgised ained vähem mürgistega.

Võimaluse korral vältige kantserogeensete ja mutageensete ainete kasutamist.

Kemikaalidega töötamisel kasutage automaatsüsteeme.

Hoolitsege selle eest, et kõigi ohtlike kemikaalide kohta oleks olemas ohutuskaardid.

Hoolitsege selle eest, et kõik ohtlikud kemikaalid oleksid korralikult märgistatud.

Hoolitsege selle eest, et kõiki ohtlikke kemikaale käsitsetaks nõuetekohaselt.

Eraldage põlevad ja tuleohtlikud ained üksteisest.

Hoolitsege selle eest, et ohtlike kemikaalide sisaldust õhus mõõdetaks ja jälgitaks.

Paigaldage sobivad ühiskaitsevahendid.

Hoolitsege selle eest, et töötajad oleks varustatud isikukaitsevahenditega.

Paigaldage pidev kohalik väljatõmme igasse töökohta, kus kemikaalide sisaldus ületab lubatud piirmäära (väljatõmbeseadmeid on vaja näiteks pihustamisel, värvimisel ja pinnakatmisel).

Kontrollige regulaarselt kemikaalidega töötamisel kasutatavaid seadmeid ja vahendeid.

Kontrollige ja puhastage regulaarselt väljatõmbeseadmeid, et tagada nende parim võimalik efektiivsus.

Hoolitsege selle eest, et ohtlike kemikaalidega, eriti kantserogeensete ja mutageensete ainetega kokkupuutuvate töötajate tervist kontrollitaks regulaarselt.

Korraldage töötajate regulaarne väljaõpe ohtlike kemikaalidega seotud riskide ja tööohutuse teemal.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License