Trükitööstus ja keskkond

Kuna tööstuslik tootmine moodustab keskkonnareostusest olulise osa (kasvuhoonegaaside, hapestavad ainete, reovee keskkonda juhtimise, jäätmete jms.näol) on ELis välja töötatud saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) süsteem – direktiiv 96/61/EÜ, kus teatud tööstuslike tegevusalade osas rakendatakse kompleksseid keskkonnameetmeid.

S.t. - heiteid õhku, vette (sh kanalisatsiooni), pinnasesse, lisaks ka veel teisi keskkonnamõjusid, tuleb käsitleda koos.

Trükitööstuseski käsitletakse üheskoos kõiki võimalikke reostuse allikaid:

  • Heiteid vette
  • Heiteid õhku
  • Heiteid kanalisatsiooni
  • Kasutatavaid kemikaale
  • Tooteohutust
  •  Jäätmekäitlust

Trükiettevõtted Eestis peavad taotlema kompleksluba (e. IPPC luba) kui:

Ettevõtetel on põletuskäitised nimisoojusvõimsusega üle 50MW.

Ainete, esemete või toodete pinnatöötlus orgaaniliste lahustite kasutamisega, näiteks viimistlemine, trükkimine, katmine, rasvaärastus, veekindluse tagamine, kruntimine, värvimine, puhastamine või impregneerimine orgaaniliste ainete kuluga on üle 50 tonni aastas või üle 150 kg tunnis.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License