OHUTEGUR: Elektriseadmed

OHUTEGUR: Elektriseadmed KONTROLL-LOEND nr 4

A-osa: Kas töökohas esineb nimetatud ohutegur?

JAH – kui te olete märkinud loendis vähemalt ühe küsimuse vastuseks märgiga ˜ tähistatud variandi

Pidage meeles, et loend ei sisalda ohuteguri ilmnemise kõiki võimalikke juhte.

Küsimus

JAH

EI

Kas kaitseseadised ja ‑lülitid on kindlasti paigaldatud ja töökorras?

š

˜

Kas juhtmete isolatsioon on kohati kahjustatud (näiteks murtud või kaitseta juhtmed)?

˜

š

Kas mõne elektriseadme korpus on kahjustatud või volitamata kasutamise eest kaitsmata?

˜

š

Kas mõne elektriseadme korpuseI puudub tähis IEC - 60417-5036 (must välgunool kollases musta servaga kolmnurgas)?

˜

š

Kas mõni pistik või pistikupesa on kahjustatud?

˜

š

Kas elektriseadmeid on võimalik väärkasutada?

˜

š

Kas võib juhtuda, et kasutatakse niiskeid elektriseadmeid või kasutatakse elektriseadmeid märgade käte või niiskete riietega?

˜

š

Kas võib juhtuda, et tööd tehakse elektrisüsteemidele ohtlikult lähedal?

˜

š

Kas tööpiirkondade lähedal on pingestatud osi?

˜

š

Kas töökohas leidub elektrit juhtivaid osi, mis on kaitseta ja maandamata?

˜

š

Kas võib esineda elektrostaatilisi laenguid (näiteks tankimisel)?

˜

š


B-OSA:

Näited riski vähendamiseks kasutatavate ennetusmeetmete kohta

Kontrollige enne töö algust visuaalselt, et seadmestik oleks korras.

Hoolitsege selle eest, et elektriseadmeid kontrolliksid regulaarselt elektrikud.

Kasutage üksnes CE-vastavusmärgisega seadmeid.

Seadme kahjustuse või rikke korral lülitage toide kohe välja, tõmmake pistik pistikupesast välja ja teatage rikkest.

Hoolitsege selle eest, et rikkeid parandaks spetsialist.

Valige sobivat liiki seadmed (õige IP-kaitseklass, mehhaaniline kaitse jms).

Töötage vastavalt juhistele.

Lülitage vool välja.

Piirake tõsteseadmetega töötamise ala.

Kontrollige elektriseadmeid pärast remonti enne uuesti kasutamist ja ka regulaarselt.

Kasutage maandust.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License