OHUTEGUR: Plahvatus

OHUTEGUR: Plahvatus KONTROLL-LOEND nr 6

A-osa: Kas töökohas esineb nimetatud ohutegur?

JAH – kui te olete märkinud loendis vähemalt ühe küsimuse vastuseks märgiga ˜ tähistatud variandi

Pidage meeles, et loend ei sisalda ohuteguri ilmnemise kõiki võimalikke juhte.

Küsimus

JAH

EI

Kas töökohas kasutatakse plahvatusohtlikke aineid?

˜

š

Kas kõigi kasutatavate plahvatusohtlike kemikaalide kohta on olemas ohutuskaardid?

š

˜

Kas plahvatusohtlikud kemikaalid on nõuetekohaselt märgistatud?

š

˜

Kas töökohas on kõrge plahvatusohuga alasid (näiteks ruume, kus hoitakse värve, lahusteid, tuleohtlikke vedelikke või gaase)?

˜

š

Kas töökohas on alasid, kus tuleohtlike ainete põhjustatud saaste, liiga kõrge temperatuuri või suurte tootekoguste tõttu on plahvatuse oht?

˜

š

Kas plahvatusohtlikel aladel kasutatakse sobivaid elektriseadmeid?

š

˜

Kas plahvatusohtlikel aladel leidub tuleallikaid?

˜

š

Kas plahvatusohtlikel aladel on kuumusallikaid?

˜

š

Kas töökohas on ventilatsioon ja kas seda kontrollitakse regulaarselt?

š

˜

Kas plahvatusohtlikud alad on tähistatud?

š

˜

Kas plahvatusohtlikel aladel kontrollitakse pidevalt seal leiduvate plahvatusohtlike ainete kogust?

š

˜

Kas järelevalveseadmeid katsetatakse regulaarselt?

š

˜

Kas plahvatusohtlikke aineid või valmistisi kasutavaid töötajaid teavitatakse regulaarselt nimetatud kemikaalide ohtlikest omadustest?

š

˜


B-OSA:

Näited riski vähendamiseks kasutatavate ennetusmeetmete kohta

Kasutage ventilatsiooni ja tehke ainete töökoha õhus sisaldumise järelevalvet.

Hoolitsege selle eest, et kõigi plahvatusohtlike kemikaalide kohta oleksid olemas ohutuskaardid.

Vältige süüteallikaid või kõrvaldage need.

Hoidke õhuga kokkupuutel plahvatavaid segusid moodustavad ained eemal lahtisest leegist, elektriseadmetest, sädemetest jms.

Hoiustage korraga võimalikult väikesi ainekoguseid.

Järgige juhiseid, mis keelavad teatud toodete koos hoiustamist.

Vältige saastet ja ärge asetage originaalpakendist välja võetud ainet samasse tagasi.

Piirake juurdepääs plahvatusohtlikele aladele.

Tähistage kõik plahvatusohtlikud alad.

Hoolitsege selle eest, et lahtise leegiga töötamiseks oleks olemas luba.

Tähistage evakuatsiooni- ja pääseteed ning hoidke need vabad.

Tagage töötajatele väljaõpe.

Korraldage hädaolukorra õppusi.Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License