Tööohutus ja seadusandlus

IDevice küsimuse ikoon Töötaja katseaeg ei tohi ületada…
  
a) 2 kuud
b) 4 kuud
c) pool aastat
d) vastavalt kokkuleppele

IDevice küsimuse ikoon Kes peab tagama ohutu töötamise töökohal?
  
a) kõik isikud, kes sellel töökohal töötavad
b) ainult ohuteadlikud isikud
c) ainult elektriala isikud
d) ainult pädevustunnistust omavad isikud

IDevice küsimuse ikoon Kes peab tagama elektriohutuse elektritööde töökohal?
  
a) kõik isikud, kes sellel töökohal elektritöödega seotud
b) ainult ohuteadlikud isikud
c) ainult elektriala isikud
d) ainult pädevustunnistust omavad isikud

IDevice küsimuse ikoon Kas on lubatud kontrollida pingetust kontroll-lambiga?
  
a) lubatud seinakontaktis kasutades kaitseprille
b) lubatud jaotuskilbis
c) pole kusagil lubatud
d) lubatud, kasutades isoleeralust

IDevice küsimuse ikoon Kas tööõnnetusest tuleb teatada oma otsesele ülemusele?
  
a) kindlasti tuleb ja võimalikult koheselt
b) ei ole vaja tülitada
c) teatada alles peale meditsiinipersonali kohalesaabumist
d) teatada ainult siis kui juhtus raske tööõnnetus

IDevice küsimuse ikoon Vaheldumisi kunstliku hingamise ja südame kaudmassaaži sooritussageduste õige suhe on…
  
a) 2 / 5
b) 2 / 30
c) 5 / 15
d) 2 / 15

IDevice küsimuse ikoon Kõrgendatud ohuga ruumides on lubatud kasutada elektrilisi käsitööriistu vahelduvpingel mitte enam kui:
  
a) 230V
b) 110V
c) 50V

IDevice küsimuse ikoon Kas traumaga lõppenud tööõnnetuse korral tuleb välja kutsuda arstiabi?
  
a) ainult siis kui oleme ise esmaabi andmisel võimetud
b) ainult siis kui inimene sai elektrilöögi
c) ainult siis kui on verejooks
d) praktiliselt alati, erandjuhul kannatanu viia meditsiinipersonali hoole alla

IDevice küsimuse ikoon Kuidas toimida tööõnnetuse korral, kui töötaja on jäänud pinge alla?
  
a) kiiresti vabastada kannatanu pinge alt
b) anda esmaabi
c) kutsuda abi
d) kõik eespool loetletud

IDevice küsimuse ikoon Inimese kaitsmiseks elektrilöögi eest on lubatav vahelduvvoolu puutepinge normaalsetes oludes:
  
a) 30V
b) 50V
b) 50V

IDevice küsimuse ikoon Inimese kaitsmiseks elektrilöögi eest on lubatav vahelduvvoolu puutepinge normaalsetes ümbruse oludes:
  
a) 12V
b) 50V
c) 100V
d) 24V

IDevice küsimuse ikoon Millised on organisatsioonilised elektritööde ohutuse abinõud?
  
a) töökoht on korralikult ette valmistatud
b) elektritööde teostamiseks kõik vajalikud dokumendid on korrektselt vormistatud
c) kasutatakse elektrikutele mõeldud tööriista
d) käidukorraldaja annab loa tööde alustamiseks

IDevice küsimuse ikoon Elektriliste käsitööriistade isolatsiooni takistus peab olema vähemalt…
  
a) 0,2MΩ
b) 0,5MΩ
c) 0,3MΩ
d) 1,0MΩ

IDevice küsimuse ikoon Kukkumise vältimiseks paigaldatud kaitsepiirde käsipuu kõrgus peab olema…
  
a) 0,8m kõrgusel
b) 1m kõrgusel
c) 1,2m kõrgusel

IDevice küsimuse ikoon Mitme-valikuga