Elektrimasinad ja ajamid

IDevice küsimuse ikoon Pingemadaldustrafo primaarvool on:
  
a) suurem sekundaarvoolust
b) väiksem sekundaarvoolust
c) võrdne sekundaarvooluga

IDevice küsimuse ikoon Pingekõrgendustrafo primaarvool on:
  
a) suurem sekundaarvoolust
b) väiksem sekundaarvoolust
c) võrdne sekundaarvooluga

IDevice küsimuse ikoon Pingemadaldustrafo sekundaarvool on:
  
a) suurem primaarvoolust
b) väiksem primaarvoolust
c) võrdne primaarvooluga

IDevice küsimuse ikoon Pingekõrgendustrafo sekundaarvool on:
  
a) suurem primaarvoolust
b) väiksem primaarvoolust
c) võrdne primaarvooluga

IDevice küsimuse ikoon Trafo ülekandetegur k=825, sekundaarpinge U2=400V. Kui suur on primaarpinge U1?
  
a) U1=1225V
b) U1=330 000V
c) U1=0,48V
d) U1=110 000V

IDevice küsimuse ikoon Trafo ülekandetegur k=825, sekundaarpinge U2=200V. Kui suur on primaarpinge U1?
  
a) U1=1 225V
b) U1=330 000V
c) U1=165 000V
d) U1=110 000V

IDevice küsimuse ikoon Trafo koormuskoefitsient on 1,1. Kui suur on trafo koormus protsentides?
  
a) 10%
b) 11%
c) 100%
d) 110%
e) 1100%

IDevice küsimuse ikoon Koormamata trafo töötab tühijooksurežiimis.
Kas on võimalik olukord, et trafo sekundaarvool võrdub nulliga?
  
a) ei ole võimalik
b) võimalik ainult siis, kui trafo primaarmähis on avatud
c) võimalik, kui trafo sekundaarmähis on avatud

IDevice küsimuse ikoon Milline tingimus peab olema täidetud kahemähiseliste jõutrafode lülitamiseks paralleeltööle?
  
a) lühisvoolud peavad olema võrdsed
b) nimivõimsused peavad olema võrdsed
c) lülitusgrupid peavad olema samad

IDevice küsimuse ikoon Milline trafo töötab suurima ülekoormusega?
Rööptalitlusele on lülitatud kolm trafot. Trafode summaarne koormus võrdub nende nimivõimsuste summaga. Trafode lühispinged on järgmised: UkI=5,5%; UkII=6,0% ja UkIII=6,5%.
  
a) trafo I
a) trafo II
a) trafo III

IDevice küsimuse ikoon Vooluga juhtme ümber tekkivat magnetvälja suunda määratakse:
  
a) parema käe reegliga
b) vasaku käe reegliga
c) kruvi reegliga
d) Kirchhoffi I seadusega
e) Kirchhoffi II seadusega
f) pendli reegliga

IDevice küsimuse ikoon Millise reegli abil saab määrata homogeenses magnetväljas sirges juhtmes indutseeritud emj suunda?
  
a) kruvireegel
b) parema käe reegel
c) vasaku käe reegel
d) Kirchhoffi I seadus
e) Kirchhoffi II seadus

IDevice küsimuse ikoon Millise reegli või seaduse abil saab määrata homogeenses magnetväljas vooluga juhile mõjuva jõu suunda?
  
a) kruvireegel
b) parema käe reegel
c) vasaku käe reegel
d) Kirchhoffi I seadus
e) Kirchhoffi II seadus

IDevice küsimuse ikoon Kas või millises suunas pöörleb rootor?
  
a) kellaosuti liikumise suunas
b) kellaosuti liikumisele vastassuunas
c) ei pöörle kummaski suunas

IDevice küsimuse ikoon Kas või millises suunas pöörleb rootor?
  
a) kellaosuti liikumise suunas
b) kellaosuti liikumisele vastassuunas
c) ei pöörle kummaski suunas

IDevice küsimuse ikoon Kas või millises suunas pöörleb rootor?
  
a) kellaosuti liikumise suunas
b) kellaosuti liikumisele vastassuunas
c) ei pöörle kummaski suunas

IDevice küsimuse ikoon Koormuse suurenedes sünkroonmootori pöörlemiskiirus…
  
a) väheneb oluliselt
b) ei muutu
c)  suureneb
d) väheneb vastavalt koormuse suurenemisele

IDevice küsimuse ikoon Pooluspaaride arvu suurenedes asünkroonmootori pöörlemiskiirus…
  
a) väheneb
b) ei muutu
c) suureneb

IDevice küsimuse ikoon Millise asünkroonmootori pöörlemiskiirus on väiksem – kas väiksema või suurema pooluspaaride arvuga?
  
a) kiirused on võrdsed
b) väiksema pooluspaaride arvuga mootori kiirus on väiksem
c) suurema pooluspaaride arvuga mootori kiirus on väiksem
d) ainult suurematel koormustel on väiksema pooluspaaride arvuga mootori pöörlemiskiirus suurem

IDevice küsimuse ikoon Millise asünkroonmootori pöörlemiskiirus on suurem – kas väiksema või suurema pooluspaaride arvuga?
  
a) kiirused on võrdsed
b) väiksema pooluspaaride arvuga mootor pöörleb kiiremini
c) suurema pooluspaaride arvuga mootor pöörleb kiiremini
d) ainult suurematel koormustel on väiksema pooluspaaride arvuga mootori pöörlemiskiirus suurem

IDevice küsimuse ikoon Sünkroonmootoril on kaks pooluspaari. Kui suur on rootori pöörlemiskiirus?
  
a) 500 min-1
b) 750 min-1
c) 1000 min-1
d) 1500 min-1
e) 3000 min-1

IDevice küsimuse ikoon Milline väärtus võib olla asünkroonmootori libistusel mootorirežiimis?
  
a) -0,3 (negatiivne)
b) 0,3
c) 1,0
d) 1,5
e) 2,0

IDevice küsimuse ikoon Koormuse suurenedes asünkroonmootori libistus
  
a) väheneb
b) ei muutu
a) suureneb
d) väheneb vastavalt koormuse vähenemisele

IDevice küsimuse ikoon Pinge vähenedes asünkroonmootori libistus…
  
a) väheneb
b) ei muutu
c) suureneb
d) väheneb vastavalt koormuse vähenemisele

IDevice küsimuse ikoon Kuidas muutub asünkroonmootori pöörlemiskiirus, kui toitevõrgu sagedus suureneb?
  
a) ei muutu
b) suureneb
c) väheneb

IDevice küsimuse ikoon Asünkroonmootori tühijooksul rootori libistus võrreldes koormatud olukorraga on…
  
a) sama suur
b) väiksem
c) suurem
d) libistus puudub

IDevice küsimuse ikoon Kuidas muutub rootoris indutseeritava emj sagedus asünkroonmootori kiirendamisel nullist nimikiiruseni?
  
a) jääb samaks
b) väheneb
a) suureneb

Asünkroonmootor on lülitatud võrku sagedusega 50Hz. Rootor ei pöörle (seisab paigal). Kui suur on rootoris indutseeritava emj sagedus?

 

Põhjendus!

IDevice küsimuse ikoon Kuidas muutub rootoris indutseeritava emj sagedus asünkroonmootori kiirendamisel nullist nimikiiruseni?
  
a) jääb samaks
b) väheneb
a) suureneb

IDevice küsimuse ikoon Mitu kontaktrõngast on sünkroonmootori ergutusmähisel?
  
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

IDevice küsimuse ikoon Mitu kontaktrõngast on faasirootoriga asünkroonmootori rootorimähisel?
  
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

IDevice küsimuse ikoon Kui lühismootoriga asünkroonmootori kokkupanekul osutub, et rootor käib vastu staatorit (õhupilu on ebaühtlane), siis tuleb :
  
a) rootori välispind üle treida
b) staatori sisepind üle treida
c) pöörata laagrikilpe koos rootoriga leidmaks rootori õige asend

Millisest parameetrist sõltub sünkroonmootori pöörlemiskiirus?
a) toitepingest
b) toitevõrgu sagedusest
c) pooluspaaride arvust
d) koormusest võllilIDevice küsimuse ikoon Pinge vähenedes sünkroonmootori kiirus:
  
a) väheneb
b) ei muutu
c) suureneb
d) väheneb vastavalt koormuse vähenemisele

IDevice küsimuse ikoon Kuidas oleneb asünkroonmootori moment toitepingest?
  
a) ei olene
b) on võrdeline pinge ruuduga
c) on võrdeline pingega
d) on võrdeline ruutjuurega pingest

IDevice küsimuse ikoon Asünkroonmootori toitepinge vähenemisel mootori poolt arendatav moment:
  
a) suureneb
b) veidi väheneb
c) väheneb võrdeliselt pinge ruuduga
d) ei vähene

IDevice küsimuse ikoon Asünkroonmootori nimimoment on 100 Nm. Mootori toitepinge on 90% nimipingest. Kui suur on asünkroonmootori moment 90% toitepinge korral?

  
Põhjendus!

IDevice küsimuse ikoon Mille tähis on?
  
a) kolmefaasilise trafo tähis
b) lühisrootoriga asünkroonmootori tähis
c) faasirootoriga asünkroonmootori tähis
d) sünkroongeneraatori tähis

IDevice küsimuse ikoon Tahhogeneraatori sisendsuuruseks on
  
a) pinge
b) vool
c) võlli pöörlemiskiirus
d) moment

IDevice küsimuse ikoon Mida mõõdab/teeb tahhogeneraator?
  
a) elektrienergia tarbimine
b) mootori pöörlemiskiirus
c) kiirendust
d) laeb akut

Milline ergutus on tahhogeneraatoril?
a) võõrergutusega
b) rööpergutusega
c) jadaergutusega
d) segaergutusega
e) püsimagnetitegaIDevice küsimuse ikoon Mille tähis on?
  
a) kolmefaasilise trafo tähis
b) lühisrootoriga asünkroonmootori tähis
c) faasirootoriga asünkroonmootori tähis
d) sünkroongeneraatori tähis

IDevice küsimuse ikoon Milline asünkroonmootori moment on suurim?
  
a) käivitusmoment
b) vääratusmoment
c) nimimoment
d) ideaaltühijooksumoment

IDevice küsimuse ikoon Kui koormusmoment ületab asünkroonmootori vääratusmomenti, siis mootor seiskub
Millistel alljärgnevatel mootoritel pole lubatud tühijooks?
  
a) alalisvoolu haruvoolumootoril (rööpergutusega)
b) sünkroonmootoril
c) alalisvoolu peavoolumootoril (jadaergutusega)
d) ühefaasilisel asünkroonmootoril

IDevice küsimuse ikoon Mis on haruvoolumootor?
  
a) rööpergutusega alalisvoolumootor
b) jadaergutusega alalisvoolumootor
c) segaergutusega alalisvoolumootor

IDevice küsimuse ikoon Mis on peavoolumootor?
  
a) rööpergutusega alalisvoolumootor
b) jadaergutusega alalisvoolumootor
c) segaergutusega alalisvoolumootor

IDevice küsimuse ikoon Mis on kompaundmootor?
  
a) rööpergutusega alalisvoolumootor
b) jadaergutusega alalisvoolumootor
c) segaergutusega alalisvoolumootor