Õhu- ja kaabelliinid

Sissejuhatus
Põhimõisted
Õhuliinid
Õhuliinide juhtmed
Õhuliini kaitsevöönd
Kaabelliinid
Kaabelliini kaitsevöönd
Jõukaablid
Kordamisküsimused
Kasutatud kirjandus
 
 
 
 
 

 

Õhuliinid

 Õhuliiniks (ÕL) nimetatakse seadet elektrienergia ülekandmiseks ning jaotamiseks juhtmete kaudu, mis asetsevad vabas õhus ja on kinnitatud isolaatorite ning armatuuri abil mastidele. Maa-ala, mille võtab enda alla õhuliin, nimetatakse liini trassiks.

 

Joonis 1. Õhuliini parameetrid:

1. H – masti kõrgus; 2. l – visangu pikkus; 3. h -  liini maagabariit; 4. fjuhtmete ripe

Allikas: Jaotusvõrgud, M. Meldorf, H. Tammoja, Ü. Treufeldt, J. Kilter; TTÜ kirjastus, 2007

Liini maagabariit h on liinijuhtme madalaima punkti kõrgus maapinnast,

määratakse sõltuvalt ÕL pingest ja ümbritsevast keskkonnast.

Visangu pikkus on kahe naabermasti vaheline horisontaalkaugus (l).

juhtmete ripe f

Õhuliinid koosnevad järgmistest põhilistest konstruktsioonielementidest:

1. mastidest;

2. mastide vundamendist,

3. juhtmetest;

4. piksekaitse trossidest;

5.  isolaatoritest;

6. liiniarmatuurist;

7. maandusseadmest.

 

ÕL maste klassifitseeritakse:

1. materjali järgi: puit-, teras-, raudbetoonmastid;

2. otstarbe järgi: kande-, ankru-,  nurga-, hargnemis-, lõppmastid;

3. pinge järgi: alla ja üle 1000V;

4. konstruktiivse teostuse järgi: A-kujulised, П-kujulised, АП-kujulised, üheahelalised, kaheahelalised.

 

Madalpinge õhuliinide rajamiseks kasutatakse puit- ja raudbetoonmaste. Puitmaste kasutatakse laialdaselt metsarohketes piirkondades, kuid nende tööiga on lühike, seepärast toimub viimasel ajal nende asendamine raudbetoonmastidega, millede tööiga on ligikaudu 50—60 aastat.

Joonisel  2 on toodud õhuliinide puitmastide konstruktsioonid pingel kuni 1000V.

Joonis 2. Puitmastide konstruktsioonid pingel kuni 1000V:

a - kandemast, b – toega nurgamast, c – tõmmitsaga nurgamast, d – A-kujuline ankrumast;

1 - mastijalg, 2 - tugi, 3 - tõmmits, 4 - pingutusseade, 5 - bandaaž, 6 – mastijaland

Allikas: http://electricalschool.info/main/electromontag/684-sborka-i-ustanovka-opor-vozdushnykh.html

 

Õhuliini puitmastide tööea pikendamiseks tehakse mastijaland raudbetoonist.

 

Joonis 3. Puumasti ja raudbetoonjalandi ühendusviis:

1 - mast, 2 - bandaaž, 3 – raudbetoonjaland

Allikas: http://electricalschool.info/main/electromontag/684-sborka-i-ustanovka-opor-vozdushnykh.html

 

Õhuliinide raudbetoonmastid pingega kuni 1 кV on koonilise kujuga ning kandilise või ümmarguse ristlõikega. Mehaanilise tugevuse suurendamiseks on masti sees tugev terasarmatuur.

Joonis 4. Näide raudbetoonmastist.

Allikas: http://dom.ngs.ru/do/advert/categories/building_construction/materials/lbi/?id=1241371387

 

Keskpinge õhuliinides kasutatakse nii puit kui ka raudbetoonmaste, kõrgepinge õhuliinides aga peamiselt terasmaste.

Joonis 5. Puitmastiga keskpinge õhuliin.

Allikas: Ensto kataloog„Accessories for Medium Voltage Distribution Networks“

 

 

Joonis 6. Raudbetoonmastidega keskpinge õhuliinid.

 

Eestimaa kõrgepinge õhuliinid jagunevad kolme pingeklassi: 110 kV, 220 kV ja 330 kV.

Pingeklassi on lihtne määrata visuaalselt isolaatorite arvu järgi isolaatorketis. Mida rohkem on isolaatoreid, seda kõrgem on pinge (vaata tabelit 1).

 

Tabel 1

Liini pinge

Isolaatorketi pikkus

Isolaatorite arv ketis

110 kV

ligikaudu 1 meeter

7 - 8

220 kV

ligikaudu 2 meetrit

14 - 16

330 kV

ligikaudu 3 meetrit

20 - 28

 

Joonistel on toodud näited erineva pingega Eesti kõrgepinge õhuliinid.

Joonis 7. Õhuliin 110kV.

Allikas: http://elering.ee/eleringile-kuuluvad-liinid/

 

Joonis 8. Õhuliin 220kV.

Allikas: http://elering.ee/eleringile-kuuluvad-liinid/

 

Joonis 9. Õhuliin 330kV.

Allikas: http://elering.ee/eleringile-kuuluvad-liinid/