Õhu- ja kaabelliinid

Sissejuhatus
Põhimõisted
Õhuliinid
Õhuliinide juhtmed
Õhuliini kaitsevöönd
Kaabelliinid
Kaabelliini kaitsevöönd
Jõukaablid
Kordamisküsimused
Kasutatud kirjandus
 
 
 
 
 

 

Kaabelliini kaitsevöönd

Kaabelliini korral on oluliseks  mõisteks liini kaitsevöönd. Liini kaitsevöönd on ala, kus tehnovõrkude ohtlikkusest ja kaitsevajadusest tulenevalt kitsendatakse kinnisvara  valdaja tegevust.

Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid (joonis 22).

Joonis 22. Maakaabelliini kaitsevöönd.

Allikas: http://elering.ee/kaitsevoond-3/