Õhu- ja kaabelliinid

Sissejuhatus
Põhimõisted
Õhuliinid
Õhuliinide juhtmed
Õhuliini kaitsevöönd
Kaabelliinid
Kaabelliini kaitsevöönd
Jõukaablid
Kordamisküsimused
Kasutatud kirjandus
 
 
 
 
 

 

Põhimõisted

 Elektrivõrk on seadmete, rajatiste kompleks elektrienergia edastamiseks ja jaotamiseks. Ta koosneb elektriliinidest, alajaamadest ja jaotuspunktidest.

 Elektriliin on voolujuhtidest, isolatsioonist ja abikonstruktsioonidest koosnev rajatis elektri edastamiseks elektrivõrgu kahe punkti vahel.

 Elektrivõrk jaguneb kõrgepingevõrguks, keskpingevõrguks ja madalpingevõrguks.

 Kõrgepingevõrk e. põhivõrk on ettenähtud elektrienergia edastamiseks elektrijaamadest suure vahemaa taha põhilistesse jaotuspunktidesse. Selle võrgu nimipinge on üle 35 kV.

Keskpingevõrkude e. jaotusvõrkude kaudu toimub piirkonniti elektrienergia laialijaotamine ja muundamine madalpingele. Nende võrkude nimipinge on üle 1 kV ja ulatub kuni 35 KV. Madalpingevõrkude kaudu saab enamik tarbijaid oma toite.

Madalpingevõrkude hulka kuuluvad ka madalpingepaigaldised, mis tagavad lõpptarbijatele elektrienergia kohaletoimetamise.