Õhu- ja kaabelliinid

Sissejuhatus
Põhimõisted
Õhuliinid
Õhuliinide juhtmed
Õhuliini kaitsevöönd
Kaabelliinid
Kaabelliini kaitsevöönd
Jõukaablid
Kordamisküsimused
Kasutatud kirjandus
 
 
 
 
 

 

Õhuliini kaitsevöönd

Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge

paiknevad mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge on:

·        kuni 1 kV pingega õhuliinide korral - 2 meetrit;

·        1-20kV pingega õhuliinide korral 10 meetrit, isoleeritud juhtide puhul - 3 meetrit;

·        35 kuni 110 kV pingega õhuliinide korral 25 meetrit;

·        220 kV ja 330 kV pingega õhuliinide korral 40 meetrit.

 

Joonis 19. Õhuliinide kaitsevöönd erinevatel pingetel.

Allikas: http://elering.ee/kaitsevoond-3/