Tehnoloogiaprotsesside mõiste

Tehnoloogiline protsess on tehnoloogiliste seadmete ja ressursside juhtimisüsteem, kus toimub valmistusseadmete ja nende abil teostatavate valmistusprotsesside objekti olukorra (kuju, mõõtmete, omaduste jm) muutumine ja selle muudetud olukorra kindlaksmääramine ehk mõõtmine, ning objekti logistiline edastamine järgmisesse tootmisprotsessi. Ressursina käsitletakse ka süsteemset tarkvara (nt. tööstusliku kontrolleri operatsioonisüsteemi), mis teenindab tehnoloogilist juhtimisprotsessi.

Tehnoloogiaon tooraine või pooltoote töötlemise, valmistamise või omaduste ja kuju muutumise viiside ehk meetodite kogum (näiteks masinad), mida rakendatakse tootmisprotsessis valmistoodangu saamiseks Tehnoloogia kirjeldab, mida on vaja toote valmistamiseks teha ja määrab poliitika hilisemaks.


Protsess on tootmises asjade teatava tulemuseni jõudev muutumine. Tervikprotsesse kui selliseid jaotatakse mitmele mõttelisele tasandile. Jaotuse mõtteks on tavaliselt juhtimistegevuse selguse taotlus. Protsess koosneb ülesannetest, mis omakorda koosnevad töödest, mis jaotuvad tegevusteks, mille alla kuuluvad toimingud.

Tehnoloogiaprotsess ehk valmistamisprotsess on tootmisprotsessi üks osa. Tehnoloogiaprotsessis on omavahel seotud tehnoloogiaoperatsioonide kogum. Sarnaste toodete tootmiseks luuakse tüüpprotsesse, mis võimaldavad oluliselt lühendada tootmise tehnoloogilise ettevalmistuse aega. Tehnoloogiaprotsess kirjeldab loogiliselt seda, mida, millal, kus ja mis tingimustel tuleb teha. Tehnoloogiaoperatsioon on valmistusoperatsioon ehk valmistamistegevus, protsessi see osa, mida sooritatakse ühel töökohal. Tehnoloogiaoperatsioon on põhiline arvestusüksus tootmise plaaneerimisel. Selle järgi määratakse seadmete tootlikkust ja koormust. Tehnoloogiaoperatsioonide sooritamiseks on vaja protsessiseadmeid ehk valmistusseadmeid. Igat tehnoloogiaoperatsiooni saab eraldi juhtida (kävitada, seisata jne). Tehnoloogiaoperatsiooni käivitamiseks/seiskamiseks on seadmete juhtimissisendeid. Tehnoloogiliste operatsioonidega näidatakse tehnoloogiaprotsessi skeem. Mõnikord võib tehnoloogiaoperatsiooni jagada veel osadeks, mida nimetatakse funktsionaalseteks operatsioonideks. Näiteks treimise tehnoloogiaoperatsioon jaguneb detaili paigalduseks, siirdeks ja läibimiks.

Vikipedia: Läibim on siirde osa, mis toimub tööriista ühel tööliikumisel ettenihke suunas. Ühe läibimiga eraldatakse üks materjalikiht).

Funktsionaalne operatsiooni on väikseim tehnoloogiaprotsessi osa, mida saab protsessiseadmetega realiseerida. Seda võib võrrelda ka toiminguga. Kui üritada funktsionaalset (tehnoloogia)operatsiooni jagada veel peenemateks osadeks, siis tekib tehnoloogiliste seadmete juhtimise probleem: soovitud juhtimiskäsku ei ole enam võimalik anda, kuna puuduvad juhtimiseks vajalikud hoovad, juhtimissisend ja täitmise eest vastutav täitur. Funktsioon kujutakse matemaatikas võrrandiga y=f(x). Funktsiooni juhtimissisendi (argumendi) väärtused määravad otseselt funktsiooni väljundi väärtuse. Matemaatilise funktsiooni väärtuse leidmiseks kasutatakse sobivaid arvutusmeetodeid.

Kasutatud allikas: „Tootmise automatiseerimine" Elmo Pettai