Sissejuhatus

Kuna digitaaltrükis on kasutusel erinevad tehnoloogiad, siis on raske neid viia ühise näitaja alla. Klassifitseerimise põhiliseks näitajaks võik olla:

o Trükiviis

o Värvilisus

o Kasutatavad materjalid

 

 

 

 

Millised on digitaaltrüki võimalused võrreldes traditsiooniliste trükiviisidega:

1.Võrreldes traditsiooniliste trükiviisidega on digitaaltrükk operatiivsem. Puudub vajadus filmide, või trükivormide valmistamiseks

2.Tunduvalt väheneb trükiks vajalik paberikulu, kuna digitaaltrükis puudub vajadus trükivormide sissevõtmiseks

3.Trükiste kvaliteet praktiliselt ei erine ofsettrükis saavutatuga.

4.Töötada digitaaltrükimasinatel on tunduvalt lihtsam ofsettrükimasinatega võrreldes. Trükkija ei vaja kõrget kvalifikatsiooni. Enamus tööoperatsioone on automatiseeritud.

5.Võib teostada muutuvate andmete trükkimist. Sarnaste trükiste valmistamine ofsettrükis pole võimalik

Trükkimine nõudmisel (print on demand ) on uueks tehnoloogiaks kirjastustöös. Ta on trükiste levitamise uueks viisiks, mis võimaldab väga väikeste tiraažide trükkimist. Selle süsteemi järgi trükitakse ainult vajalik kogus trükisest. Trükkimine toimub vare olemasolevatest failidest. Vajaduse korral failid töödeldakse vastavalt konkreetse tellimuse nõuetele.

Meetod võimaldab trükkida vajalik täpselt sellises koguses kuipalju tellitakse. Selle tulemusena pole vaja hoida raamatuid laos. Nii pole vaja ka hiljem hävitada mittevajalikud eksemplarid.

Selline trükiviis on võimalik ainult juhul, kui kasutatakse digitaaltrükki. Trükkimine toimub kasutades arvutit. Selle meetodi juures ei saa kasutada meetodit arvuti - trükivorm. Samuti peab süsteem võimaldama trükise hilisema töötluse ühes süsteemis trükkimisega.

Kõige keerulisem selles süsteemis on raamatute valmistamine. Kergem on reklaammaterjalide valmistamine. Meetodit kasutatakse proovitiraažide valmistamiseks selleks, et hinnata turu vajadust selle raamatu järgi.

Antud meetodi kasutamine teeb keeruliseks köiteprotsessid. Köidete valmistamise tehnoloogia on küllaltki piiratud. Harilikult kasutatakse selleks pehmet liimköidet, mis on tehnoloogiliselt kõige vastuvõetavam. Selle tõttu on niisugusel meetodil valmistavate raamatute omahind küllaltki kõrge.

Arvutitehnoloogia võimaldab välja lasta trükiseid, mille iga eksemplar on ette nähtud konkreetsele isikule ettenähtud trükise näol.

Printsiip IMAGE-ONE-PRINT-ONE tähendab, et iga tõmmise kujutis luuakse uuesti vahetult enne trükkimist. Seega iga tõmmis võib olla erinev eelmisest. Sealjuures erinevus ei oma piire. Isikustamine oli kasutusel ka varem. Ofsettrükis trükiti jäävad elemendid. Laserprinteril trükiti hiljem muutuvad elemendid.

Muutuvate andmete trükk muutub digitaaltrükimasinate kasutamise üheks kasutatavamaks osaks. Paljud arvavad, et siin on peamine dünaamiliselt muuta nimi ja aadressid tüüpdokumentatsioonis. Tegelikult võib isikustamine olla tunduvalt suurem.

Võib eristada kolme isikustamise viisi muutuvate andmete trükkimisel:

1. ISIKUSTAMINE-mille juures põhilised tekstis olevad andmed muudetakse igas eksemplaris

2. Suur osa tekstist muudetakse arvestades konkreetse tellija iseloomu ja vajadusi.

3. Mitme versiooni trükkimine. Seda viisi kasutatakse juhul, kui trükitakse mitu dokumendi varianti. Selle näiteks on esinduste andmete lisamine olenevalt tellija asukohast.

Isikustatud leheküljed koosnevad kahte tüüpi tekstist. Seal on jäävad andmed, mis ei muutu järgnevate tõmmiste jooksul. Teises osas on muut5uvad andmed, mis muutuvad tõmmiselt tõmmisele. Isikustatud trükis võib omada piiramatut arvu pindu, mis võivad olla organiseeritud erinevalt.

Isikustamine on võimalik seadmeil, mis enne iga tõmmise loomist muutub.

Isikustamise heaks küljeks on:

Ø Väikeste tiraažide trükkimise võimalus

Ø Erinevate värvide kasutamise võimalus

Ø Isikustada võib suuremat arvu trükiseid

Ø Tootmistsükkel on lühike

Erinevatel seadmetel on isikustamise võimalused erinevad. Selle tõttu seda protsessi iseloomustab isikustamise võimaluse protsent. See on pind, mida töö käigus on võimalik muuta ja mis oleneb kasutatavatest programmidest.

Üks kõigile arusaadav muutuvate andmete kasutamise viise on arvete massiline trükkimine. Asutused, kes esitavad elanikkonnale arveid soojuse, elektri, vee ja teiste teenuste eest saadavad elanikkonnale massiliselt arveid, milledel on nii baasosa, kui ka muutuvad andmed. Need spetsiaalsed trükisüsteemid on varustatud ka trükijärgsete seadmetega, mis näiteks voldivad trükitu ja panevad ümbrikutesse.

Vajadus isikustatud toodangu järgi suureneb iga aastaga

    Võrreldes traditsiooniliste trükiviisidega omavad digitaaltrükiviisid terve rida omadusi, mis puuduvad  traditsioonilistel trükiviisidel. Sellisteks omadusteks on:

1.Digitaaltrükimasinates on ökonoomiliselt kasulik trükkida väikesi tiraaže

2.Trükkimisel digitaaltrükis on võimalik trükiseid peronaliseerida

3.Tekib võimalus trükkida kõige erinevamatel materjalidel: trükipaberil, isekleepuvatel etikettidel, kiledel

4.Digitrükis on võimalik trükkida üks töö teise järele, ilma trükimasinat peatamata. See viib aga materjalide kulud miinimumini

5.Digitaaltrükimasinad ei vaja proovitrükiseadmeid, kuna samal masinal saadud tõmmis vastab kõigile proovitrükikile esitavatele nõuetele

6.Elektroonne poognate kokkuvõtmine võimaldab trükkida paljuleheküljelise trükise ühe korraga: lehekülg lehekülje järgi, mis võtab ära vajaduse võtta kokku poognaid

7.Trükist on võimalik säilitada elektroonsel kujul arhiivis ja vajalikul ajal teostada uuesti trükise valmistamine, viies sisse ka vajalikud parandused

               Vajaliku tiraaži trükkimise võimalus

   Ajal, kui vajatakse suuremal hulgal väiksetiraažilisi trükiseid on selle trükiviisi kasutamine kasulik. Sealjuures tagatakse ka trükistele vajalik kvaliteet

            Operatiivsus

     Väikesetiraažilistele trükistele on omane operatiivsuse vajadus. Digitaalsed trükimasinad tänu tootmise organiseerimise võimalusele tagavad tootmise operatiivsuse.

            Miinimum tehnoloogilisi operatsioone

     Erinevalt traditsioonilistest trükiliikidest ei vajata digitaaltrükis tervet rida operatsioone nagu: proovitrükk, trükivormide valmistamine, trükivormide sissevõtmine, trükimasina reguleerimine jne. Selle tõttu tunduvalt väheneb töömahukus ja ka materjalide vajadus.

            Ruumivajadus

        Kuna digitaaltrükiks vajatakse minimaalset arvu tööoperatsioone, mida teostavad vähesed inimesed, siis vajalik tootmispind on väikene. Sellele tuleb lisada veel asjaolu, et harilikult ka digitaaltrükimasinad on suhteliselt väiksemad, kui analoogsed ofsettrükiseaded.

 

Arvutitrüki võimalused on suured. Samal ajal on terve rida töid, mis on iseloomulikud tervele reale asutustele ja ettevõtetele:

            Kiiresti vananevate trükiste trükkimine

            Sellisteks trükisteks on õppematerjalid, spetsifikatsioonid, tehnilised juhendid. Need materjalid nõuavad tihti muutuste sisseviimist.

            Marketingumaterjalide trükkimine

            Need on trükised, mida tuleb valmistada mitmes versioonis. Nad on ette nähtud mitmele tarbijale või erinevatele auditooriumitele. Siin võivad muutuda illustratsioonid või on trükise tekst erinevates keeltes.

            Eelnev marketing

            Seda trükiste valmistamise viisi kasutatkse juhul, kui trükised teenustest või uutest kaupadest on ette nähtud kitsale tarbijate ringile. Saadud informatsiooni abil loodetakse saada vajalik reaktsioon selleks, et viia sisse vajalikud muutused.

            Signaaleksemplarid

            Neid valmistatkse juhul, kui tulevasest trükisest on vaja vaid mõned eksemplarid, mis on vajalikud trükise kontrolliks ja retsenseerimiseks.

            Väljaannete proovitiraažid

            Antud trükisest (raamatust) trükitakse kuni sadakond eksemplari, mis antakse müüki eesmärgiga uurida nõudlust antud trükise vastu. Harilikult trükitakse raamatu tiraaž juba traditsiooniliste trükimeetodite abil.

            Levitustrükk

            Informatsioon trükisest valmistatakse ja levitatakse elektroonsel teel. Trükkimine toimub kohtadel kasutades digitaaltrükiseadmeid

            Trükk nõudmisel

            See on trükiste valmistamise viis, kus trükitakse vajalik arv trükiseid vastavalt tellimustele või vajadusele.

            Isikustatud materjalid

            Need on muutuvate andmetega varustatud trükised: kataloogid, kutsed, pühadekaardid,

            Instruktsioonid seadmete teenendamiseks

            See on unikaalne komplekt dokumente, mis on ette nähtud konkreetse seadme jaoks. Neid valmistatakse ainult teatavale seadmele.

 

 

            Digitaaltrükk on üks kiiremini arenevaid trükiliike. Kuid samal ajal on ta vaid osa tehnoloogilisest protsessist. Praegu valdav osa digitaalsetel trükimasinatel valmistavatest trükistest töödeldakse seadmeil, mis on ette nähtud hariliku trükitoodangu valmistamiseks.

            Ka digitaalselt valmistatud trükist tuleb peale trükkimist töödelda. Teostavateks tööoperatsioonideks on voltimine, kokkuvõtmine, traatimine, liimköide. Peale selle võib trükised soonida, puurida, perforeerida, lõigata jne

            Traditsioonilised polügraafilised brošeerimisprotsessid on ülesse ehitatud toodangu grupiviisilisele töötlemisele. Digitaaltrüki puhul on aga tegemist üksikute võivähese hulga trükiste valmistamisega.. Selle tõttu on tekkinud täiesti uus mõiste ka järeltöötluses: Binding on Demand ( köitmine nõudmiseni)

            Milles seisneb digitaaltrüki omapära, mida tuleb arvestada järeltöötluses:

1.Tegemist on väikeste tiraažidega või isegi üksikute eksemplaridega

2.Järeltöötlus ei tohi võtta enam aega, kui trükkimine

3.Kui trükkimine võimaldab Printing on Demandi, siis ka järeltöötlus peab tagama Finishing on Demandi protsessid.

4. Järeltöötlus peab võimaldama erinevate formaatidega trükiste valmistamise.

5.Tööprotsessi juhtimisel tuleb selgeks teha eelnevalt palju võtab aega järeltöötlus

6.Ideaalne peaks olema olukord ,et järeltöötlusprotsess toimuks vooluliinil.

            Ülaltoodud põhjuste tõttu on asutud valmistama digitaaltrükis teostatud trükiste töötlemiseks spetsiaalsete masinate valmistamist. Selliseid seadmeid valmistavad firmad Bourg, Duplo, Horizon, Hunkler, Pitney,  Samuti toodab vooluliine digitaaltrükiseadmete tootja Xeroks.