TETRA e. Terrestrial Trunked Radio e. Maapealne magistraal-mobiilsidevõrk

TETRA terminal on kahesuunaline saatja-vastuvõtja, mis on loodud kasutamiseks ametkondadele nagu politsei, kiirabi jne. Kasutaja saab ühe nupule vajutusega ühenduda kogu grupi inimestega või siis vajutusega ühenduda kogu grupi inimestega või siis ainult ühe inimesega (nn. "walkie-talkie" reziim).

TETRA terminali funktsionaalsus ja menüüsüsteem on oma olemuselt GSM-terminali sarnane (personaalne kõne, grupikõneteenus, DMS - Data Message Service (SMS analoog).

TETRA terminale on võimalik GPS abil positsioneerida.

Kes Tetra standardi seadmeid kasutavad ?

  • avaliku korra kaitse ja päästeteenistused
  • ühiskondlik transport ja teenused
  • suureettevõtted nt: olemasoleva PABX telefonikeskjaama asemel

Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded - https://www.riigiteataja.ee/akt/217411

Väljaandja : Teede- ja Sideminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : algtekst, terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 15.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : 26.04.2006
Avaldamismärge : RTL, 12.11.2002, 125, 1828


Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded TETRA standardile põhinevate operatiivraadioside
mobiilterminalide klassile1
Teede- ja sideministri 31. oktoobri 2002. a määrus nr 71

Määrus kehtestatakse «Telekommunikatsiooniseaduse» (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387) § 65 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega sätestatakse operatiivraadiosidevõrgus kasutatavate TETRA mobiilterminalide (Terrestrial
Trunked Radio mobile terminals) klassi kuuluvate raadiosaateseadmete (edaspidi TETRA mobiilterminalid) kasutamise
üldised nõuded operatiivraadiosidevõrgus. Nimetatud klassi kuuluvad otseside DMO ( Direct Mode Operation) funktsiooniga või ilma lõppkasutaja seadmed.

(2) Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded määravad antud raadiosaateseadmete klassi tehnilised näitajad,
kasutuspiirkonna, -viisi ja -otstarbe, kasutatavad raadiosageduskanalid ja raadiosaateseadme kasutamise tingimused.

§ 2. Kasutusotstarve

(1) TETRA mobiilterminalid on kaasaskantavad, liiklusvahendile paigaldatavad või kohtkindlalt paigaldatavad
raadiosaateseadmed, mis on ühendatavad operatiivraadiosidevõrguga ning mida kasutatakse kõne- või andmeedastuseks
või mõlemaks.

(2) Operatiivraadiosidevõrk on ettenähtud sidepidamiseks kiirabi-, tuletõrje-, politsei-, piirivalve-, tolli- ja
teistele teenistustele.

§ 3. Raadiosageduskanalid operatiivraadiosidevõrgus

(1) Operatiivraadiosidevõrgus on TETRA mobiilterminaliga sidepidamiseks ettenähtud raadiosageduskanaleid lubatud
kasutada duplekssideks järgmistes sagedusvahemikes:

1) 380,000-385,000 MHz (saateks);
2) 390,000-395,000 MHz (vastuvõtuks).

(2) Lõikes 1 sätestatud raadiosageduskanalitest on lubatud kasutada operatiivteenistuse otsesideks õhk-maa-õhk AGA (
Air-Ground-Air) kanaleid järgmistes sagedusvahemikes:

1) 384,800-385,000 Mhz;
2) 394,800-395,000 MHz.

(3) Lõikes 1 sätestatud raadiosageduskanalitest on lubatud kasutada operatiivteenistuse otsesideks
operatiivteenistuse DMO kanaleid järgmistes sagedusvahemikes:

1) 380,000-380,150 MHz;
2) 390,000-390,150 MHz.

§ 4. Tehnilised näitajad

(1) TETRA mobiilterminali tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks Euroopa
Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standardi ETSI EN 303 035-1 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks
võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest spetsifikaatidest.

(2) Otseside TETRA mobiilterminali tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks Euroopa
Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standardi ETSI EN 303 035-2 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnospetsifikaatidest.

(3) Elektriohutus ja elektromagnetiline ühildatavus peavad vastama «Telekommunikatsiooniseaduse» § 56 lõike 1 alusel
kehtestatud nõuetele.

(4) Kiirgusparameetrid peavad vastama «Telekommunikatsiooniseaduse» § 65 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud nõuetele.

(5) Eestikeelset teavet lõikes 1 viidatud ETSI standardite kohta annab Sideamet.

§ 5. Kasutamise piirangud

TETRA mobiilterminali kasutamisele ei ole territoriaalseid piiranguid.
1 Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduse Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 99/5/EÜ (EÜT L 91, 07.04.99, lk 10)
nõudeid.

Rahandusminister teede- ja sideministri ülesannetes Harri ÕUNAPUU

Kantsler Margus LEIVO


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License