Millised on kemikaalidega seotud ohud

Millised on kemikaalidega seotud ohud?


Kemikaalioht on kemikaali omadus tekitada potentsiaalset kahju. Vastavalt kemikaalialastele õigusaktidele eristatakse kolme liiki omadusi, mis määratakse kindlaks katsete teel.

Füüsikalised ja keemilised omadused määravad, kuidas aine käitub tootmisprotsessis ja tootekomponendina. Lisateavet kemikaali füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta saab ohutuskaardi punktist 9 (füüsikalised ja keemilised omadused); ja punktist 10 (püsivus ja reaktsioonivõime).

Plahvatusohtlik: ained ja valmistised tahkel, vedelal, pasta või geeli kujul, mis võivad reageerida ka eksotermiliselt õhuhapnikuta, eraldades gaase, mis võivad ettenähtud katsetingimustes plahvatada, äkiliselt süttida või suletuna kuumutamisel plahvatada.

Plahvatusohtlik

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_02.jpg

R2 Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel

R3 Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel

Oksüdeeriv: ained ja valmistised, mis kokkupuutel teiste kemikaalidega, eelkõige plahvatusohtlike kemikaalidega, võivad põhjustada ägeda eksotermilise reaktsiooni.

Oksüdeeriv

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_03.jpg

R7 Võib põhjustada tulekahju.
R8 Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

R9 Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

Eriti tuleohtlik: vedelad ja gaasilised ained ja valmistised, mis süttivad kokkupuutel õhuga ümbritseva keskkonna rõhul ja temperatuuril (Leekpunkt on alla 0 ºC ja keemispunkt võrdne või madalam kui 35 ºC. )

Eriti tuleohtlik

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_04.jpg

R12 Eriti tuleohtlik

Väga tuleohtlik:

 • ained ja valmistised, mis võivad kokkupuutel õhuga kuumeneda ja süttida, ilma et lisanduks energiat
 • tahked ained ja valmistised, mis lühiajalisel kokkupuutel süttimisallikaga võivad süttida ja jätkata põlemist pärast süttimisallika eemaldamist
 • vedelad ained ja valmistised, mille leekpunkt on väga madal (alla 21 ºC)
 • ained ja valmistised, mille kokkupuutel veega või niiske õhuga eraldub ohtlikul määral kergestisüttivaid gaase.

Väga tuleohtlik

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_04.jpg

R11 Väga tuleohtlik

R15 Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas

R17 Isesüttiv õhu käes

Tuleohtlik: väga madala leekpunktiga vedelad ained ja valmistised (Temperatuurivahemikus 21-55 ºC).

Tuleohtlik

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_04.jpg

R10 Tuleohtlik

Teised riskilaused (ülaltoodud klassifikatsiooni jaoks).

R1 Plahvatusohtlik kuivana
R4 Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid
R5 Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse
R6 Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta
R7 Võib põhjustada tulekahju
R14 Reageerib ägedalt veega
R16 Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega
R18 Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu
R19 Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide
R30 Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks
R44 Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis

Toksilised omadused kirjeldavad kemikaaliga kokkupuutest tulenevat mürgist mõju inimese tervisele, kui kokkupuude ületab teatud doosi. Aine võib sattuda inimese organismi allaneelamisel, sissehingamisel, silma sattumisel või kokkupuutel nahaga. Eristatakse põhiliselt kahte liiki toksilisust:

 • akuutne toksilisus - indikaator, mis näitab kahjulikku mõju pärast ühekordset lühiajalist kokkupuudet;
 • krooniline toksilisus - indikaator, mis näitab kahjulikku mõju korduval või pikaaegsel kokkupuutel subakuutsete dooside korral.

Lisateavet nimetatud omaduste kohta saab ohutuskaardilt 11(teave toksilisuse kohta).

Väga mürgised: ained ja valmistised, mis väga väikestes kogustes sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada surma, akuutse või kroonilise tervisekahjustuse (Surmav doos rotile manustamisel suu kaudu: LD 50 £ 25 mg/kg, naha kaudu: LD 50 : £ 50 mg/kg, sissehingamise teel: £ 0,5 mg/kg. )

Väga mürgine

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_05.jpg

R26 Väga mürgine sissehingamisel.

R27 Väga mürgine nahale sattumisel.

R28 Väga mürgine allaneelamisel.

R39 Väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht.

Mürgised: ained ja valmistised, mis väikestes kogustes sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada surma, akuutse või kroonilise tervisekahjustuse.

Mürgine

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_05.jpg

R23 Mürgine sissehingamisel.

R24 Mürgine nahale sattumisel.

R25 Mürgine allaneelamisel.

R39 Väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht.

R48 Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

Kahjulik : kemikaalid, mis sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada surma, akuutse või kroonilise tervisekahjustuse

Kahjulik

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_06.jpg

R20 Kahjulik sissehingamisel.

R21 Kahjulik nahale sattumisel.

R22 Kahjulik allaneelamisel.

R48 Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

R65 Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

R68 Pöördumatute kahjustuste oht.

Kantserogeenne: ained ja valmistised, mis sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad inimestel põhjustada pahaloomuliste kasvajate teket või suurendada nende esinemissagedust. Olemasolevate teadmiste põhjal eristatakse kolme kategooriat:

 • Kategooria 1 - ained, mis teadaolevalt on inimestele kantserogeensed.
 • Kategooria 2 - ained, millesse tuleks suhtuda nii, nagu oleksid need inimestele kantserogeensed, tõendite allikaks on pikaajalised asjakohased loomkatsed või muu asjakohane teave.
 • Kategooria 3 - on olemas mõned tõendid, kuid see ei ole piisav, et liigitada aine kategooriasse 2

Kantserogeenne
Kategooriad 1 ja 2

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_05.jpg

R45 Võib põhjustada vähktõbe.

R49 Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

Kantserogeenne
Kate
gooria 3

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_06.jpg

R40 Võimalik vähktõve põhjustaja.

Mutageenne: ained ja valmistised, mis sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad esile kutsuda pärilikke geneetilisi defekte või suurendada nende esinemissagedust. Olemasolevate teadmiste põhjal eristatud kolm kategooriat on analoogsed kantserogeensete ainetega.

Mutageenne
Kategooriad 1 ja 2

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_05.jpg

R46 Võib põhjustada pärilikke geneetilisi kahjustusi.

Mutageenne
Kategooriad 1 ja 2

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_06.jpg

R68 Võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi.

Reproduktiivtoksiline: kemikaalid, mis sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad esile kutsuda mittepärilikke kaasasündinud väärarenguid või suurendada nende esinemissagedust või põhjustada sigivushäireid (loote kahjustamine) ja/või naise või mehe sigivusfunktsioone või võimet. Olemasolevate teadmiste põhjal eristatud kolm kategooriat on analoogsed kantserogeensete ainetega.

Reproduktiiv-toksiline Kategooriad 1 ja 2

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_05.jpg

R60 Võib kahjustada sigivust.

R61 Võib kahjustada loodet.

Reproduktiiv-toksiline Kategooria 3

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_06.jpg

R62 Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

R63 Võimalik loote kahjustamise oht.

Sööbiv: kemikaalid, mis eluskoega kokkupuutel võivad selle hävitada. Nt põhjustada tugevat söövitust.

Sööbiv

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_07.jpg

R34 Põhjustab söövitust.

R35 Põhjustab tugevat söövitust.

Ärritav: mittesööbivad ained ja valmistised, mis vahetul, pikaajalisel või korduval kokkupuutel naha või limaskestaga võivad tekitada nahapõletikke, märkimisväärseid ja tõsiseid silmakahjustusi või hingamiselundite ärritust.

Ärritav

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_06.jpg

R36 Ärritab silmi.

R37 Ärritab hingamiselundeid.

R38 Ärritab nahka.

R41 Silmade kahjustamise tõsine oht.

Sensibiliseeriv: ained ja valmistised, mis sissehingamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada organismi allergilist reaktsiooni nii, et järgnevad kokkupuuted kemikaalidega võivad mõjuda tervisele ebasoodsalt või kahjulikult, nt põhjustada sissehingamisel (astma) või kokkupuutel nahaga (allergiline ekseem) ülitundlikkust.

Kahjulik

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_06.jpg

R42 Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

Ärritav

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_06.jpg

R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

Teised riskilaused (ülaltoodud klassifikatsiooni jaoks):

R29 Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.
R31 Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.
R32 Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.
R33 Kumulatiivse toime oht.
R64 Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.
R66 Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
R67 Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

Kemikaali keskkonnaohtlike omaduste abil kirjeldatakse kemikaali kahjustavat toimet keskkonnale ja selle edasist saatust keskkonnas. Kemikaalide keskkonnaklassifikatsioon on alljärgnev: 1) vesikeskkonnas avalduv äge toksilisus ja aine käitumine veeökosüsteemis; 2) aine omadused, mis on ohtlikud osoonikihile; 3) omadused, mis on ohtlikud maismaakeskkonnale. Keskkonnaohtude kriteeriumid on alles väljatöötamisel.

Lisateavet nimetatud omaduste kohta saab ohutuskaardilt: punkt 12 (ökoloogiline teave).

Ained ja valmistised, mis keskkonda sattumisel avaldavad või tõenäoliselt avaldavad otsest või hilisemat mõju ühele või enamale ökosüsteemile.

Keskkonnaohtlik

Description: http://files.bef.ee/HBs/ee_printing/pics/chemicals/chemicals_08.jpg

R50 Väga mürgine veeorganismidele.
R51 Mürgine veeorganismidele.
R52 Kahjulik veeorganismidele.
R53 Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
R54 Mürgine taimedele.
R55 Mürgine loomadele.
R56 Mürgine mullaorganismidele.
R57 Mürgine mesilastele.
R58 Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.
R59 Ohtlik osoonikihile.

Veekeskkonnale avalduv ohtlikkus määratakse aine akuutse mürgise toime järgi veekeskkonnale, bioloogilise lagunduvuse ja akumulatsioonivõime põhjal. Keskkonnale avalduv kahjustav toime sõltub suurel määral nende omaduste kombinatsioonist:

 • Akuutne mürgine toime vesikeskkonnale - indikaator, mis näitab mürgist toimet veeorganismile pärast ühekordset lühiajalist kokkupuudet.
 • Bioloogiline lagunemine - indikaator, mis näitab aine püsivust keskkonnas; mida aeglasem on lagunemine, seda kauem püsib aine keskkonnas.
 • Bioakumulatsioon - indikaator, mis näitab akumulatsioonivõimet (aine võimet kontsentreeruda ümbritseva keskkonna organismides); mida kiiremini aine organismidesse koguneb ja mida aeglasemalt see metaboliseerub või eritub, seda suurem on bioakumulatsioon.

Kui veekeskkonna mürgisus, bioakumulatsioon ja püsivus (s.o äärmiselt madal biolagunduvus) jõuavad teatud piirväärtuseni, on tegemist püsivate bioakumuleeruvate ja mürgiste ainetega [Persistent B ioaccumulative and Toxic substances - PBTs ], mis on keskkonnaohtlikud. Keskkonda kahjustav mõju võib avalduda ökosüsteemide struktuuri ja funktsiooni häirimisena. Kui akuutne mürgine mõju välja arvata, on keskkonnakahju raske avastada ja seda kemikaalidega seostada, sest kontsentratsioonid keskkonnas on väga madalad, ained võivad olla heiteallikast kaugel (õhutransport) ning nende mõju võib avalduda hiljem.

PBT/vPvB ainete identifitseerimiskriteeriumid vastavalt Euroopa Komisjoni tehnilisele juhendile ainete riskihindamise kohta [European Commission's Technical Guidance Document for risk assessment of substances ]:

PBT

Kriteerium

Püsivus

Bioakumulatsioon

Mürgisus

Poollagunemisaeg
> 60 päeva merevees
> 40 päeva magevees
> 180 päeva mereveesetetes
> 120 päeva mageveesetetes või
mullas

BCF > 2000

Krooniline NOEC
< 0.01 mg/l või
< 30 mg/kg toit
LC50 < 0.1 mg/l (ei ole asjakohane, kui BCF > 5000)
KMR 20: klassifitseeritud T; R48 või Xn; R48 või R64

vPvB

Poollagunemisaeg
> 60 päeva mere- või
magevees
> 180 päeva mere- või
mageveesetetes
>180 päeva mullas

BCF > 5000

Ei ole kohaldatav

Kui bioakumulatsioonivõime kohta ei ole teave kättesaadav, võib vaadata vees lahustuvust ja eraldamiskoefitsienti (log K ow) - s.o inidikaator, mis näitab aine käitumist reoveepuhastites ja keskkonnas. Vees väikese lahustumisvõimega ained adsorbeeruvad osakesteks/seteteks või võivad akumuleeruda veeorganismide keharasvas. Ained, mille log Kow > 3 a, on võimelised bioakumuleeruma, kui biokontsentratsiooni katsetega (kaladega) ei ole tõendatud vastupidist.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License