LCD ekraani tutvustus

Antud näites on kasutatud kaherealist LCD ekraani, mille mõlemas reas on kakskümmend sümbolit. Sümbolid on moodustatud punktide maatriksist suurusega 5x7 punkti. LCD ekraan sisaldab endas juhtahelat ja tähe sümbolite generaatorit, mis genereerib ASCII kooditabeli põhjal tähe sümboli. LCD võib olla taustavalgustusega või ilma.

(Foto: ELFA Elektroonika kodulehelt, www.elfaelektroonika.ee)

 

ASCII kooditabel seab iga tähe vastavusse seitsmebitilise kahendkoodiga. ASCII kooditabeliga on võimalik tutvuda järgmistel aadressidel:

http://www.ascii-code.com/

http://www.asciitable.com/

 

LCD'l on neliteist väljaviiku:

GND - maandus.

Vcc - LCD juhtelektroonika toitepinge.

Vo - (skeemil Bright) on LCD segmentide toitepinge. See pinge on reguleeritav, kuna ta on väga hajuv suurus. Sellest pingest sõltub otseselt ekraani kontrast ning see on vaja iga LCD korral paika reguleerida.

RS - registri valik. Selle bitiga määratakse millise LCD registriga mikrokontroller andmeid vahetab. Kui RS=„0", siis toimub andmevahetus LCD juhtregistriga, mille kaudu seadistatakse LCD funktsionaalsust. Kui RS="1", siis toimub andmevahetus andmeregistriga, mille sisu kuvatakse ekraanile.

R/W - lugemine/kirjutamine. Selle bitiga saab määrata, kas andmeid kirjutatakse LCD registritesse või loetakse LCD registrites olevat infot tagasi mikrokontrollerisse. Kui R/W="0", siis saab andmeid kirjutada LCD registritesse ja kui R/W="1", siis saab andmeid LCD registritest lugeda.

E - andmete liikumist lubav signaal. E signaaliga antakse LCD teistele sisenditele luba reageerida sisendis olevatele signaalidele või väljastada signaale, sõltuvalt R/W biti olekust.

D0..D7 - on vastavalt andmebitid bit0..bit7. Andmebittide kaudu on võimalik saata LCD'le infot, sõltumata sellest kas see info on mõeldud LCD seadistamiseks või ekraanile kuvamiseks. D0..D7 on ühendatud maketil andmesiiniga, mis on mikrokontrolleri küljes vastavalt väljaviigud PD0..PD7.