Tööohutus

Kuna trükitööstuses on tegu kiirete ja suurte masinatega siis on ülimalt tähtis, et jälgitaks väga täpselt ohutustehnikat!

Et oleks olema ettekujutus kogu trükitöö ümber olevast ohutustehniksat siis toon siin välja trükkali tööohutusalase instruktaasi:


TÖÖOHUTUSJUHEND TRÜKIMASINAL TÖÖTADES

1. ÜLDNÕUDED

1.1. Käesoleva tööohutusjuhendi tutvustamine töötajale toimub peale töötaja tööle asumist ja sissejuhatava juhendamise läbiviimist tööandja või tööohutuse spetsialisti poolt. Töötaja täiendav juhendamine korraldatakse alljärgnevatel juhtudel;

1 täitmiseks, tehnoloogiliste protsesside, seadmete, vahendite, trantspordiskeemide, eeskirjade või muude õigusaktide kehtestamisel;

2 töötaja ümberpaigutamisel teisele töökohale, kus töö iseloom ja tingimused oluliselt erinevad endistest, kuid ei nõua täiendõpet õppeasutuses;

3 kui töötaja on rikkunud tööohutuse nõudeid, mis võib põhjustada või põhjustas trauma, avarii, plahvatuse, tulekahju, mürgituse või muud taolist;

4 kui töös on olnud pikem vaheaeg; täiendava koolituse vajaduse nimetatud põhjusel sõltuvalt töö keerukusest ja ohtlikusest määrab tööandja;

5 erakorraliste tööde või tegevuse korral, mis ei kuulu töötaja töölepinguga määratud tööde või ametikohustuste hulka;

6 kui töö juht peab seda vajalikuks;

7 töötaja nõudmisel

1.2. Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis , kui selleks on teada ohutud töövõtted . Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse.

1.3. Mitte kasutada tööriistu ega seadmeid, mille käsitsemine ei ole ohutu.

1.4. Töökoht peab olema küllaldaselt valgustatud.

1.5. Käima perioodiliselt arstlikul läbivaatusel.

1.6. Trükimasinale lubatakse iseseisvalt tööle isikuid, kes on vähemalt 18 aastat vanad ja saanud vastava väljaõppe.

1.7. Töövahendid, seadmed, kontrollmõõteriistad, tööriistad, käsitööriistad, tooted, detailid j.m.s. peavad olema paigutatud selliselt , et oleks tagatud ohutus ja käepärasus.

1.8. Töökohad peavad olema hästi valgustatud, kohtvalgustuse korral lambid ei tohi pimestada töötaja silmi.

1.9. Üld- ja kohtvalgustites tohib kasutada vaid sellise võimsusega hõõglampe , mis on valmistaja tehas ette näinud antud valgustile.

1.10. Töökoht peab kahjulike ainete olemasolul olema varustatud ventilatsioonisüsteemiga, mis tagab sanitaarnormidele vastava õhuvahetuse ja kahjulike ainete eemaldamise töötsoonist.

1.11. Elektriseadmete ekspluatatsioon peab toimuma kooskõlas kehtivate TEE ja TEO eeskirjadega. Kaitsmete sulavpanused peavad vastama nominaalvoolu väärtustele.

1.12. Trükimasinal töötaja peab tundma ohutuid töövõtteid, käesolevat juhendit ja asutuse sisekorra eeskirju.

1.13. Trükimasinal töötaja on kohustatud kandma normidega ettenähtud tööriideid ja kasutama isikukaitsevahendeid.

1.14. Alkoholijoobes töötamine , töökohal alkoholi tarvitamine või kaasavõtmine on keelatud.

1.15. Töökohal narkootiliste ainete mõju all töötamine, töökohal tarbimine või tugevatoimeliste ravimite mõju all töötamine on rangelt keelatud.

1.16. Töökohale kõrvalisi isikuid lubada ei tohi.

1.17. Märgates tööohutuse eeskirjade rikkumist teiste töötajate poolt või ohtu lähedalolijaile , peab töötaja viivitamatult võtma tarvitusele abinõud ohutuse kindlustamiseks ning juhtunust teatama töölõigu juhatajale.

1.18. Käesoleva juhendi nõuete mittetäitmises süüdiolev tööline võetakse vastutusele seaduses ettenähtud korras.

 

2. ENNE TÖÖD

2.1.Korrastada töörõivad. Nöörida või siduda kinni varrukasuud, kinnitada rippuvad rõivaosad, panna juuksed kinni või peakatte alla.

2.2.Koristada töökohalt kõik mittevajalik ja tööd segav.

2.3. Kontrollida trükimasina korrasolekut:

- kas liikuvate ja pöörlevate osade kaitsed on omal kohal ja kinnitatud;

- kas maandusjuhe on terve ja kindlalt kinnitatud;

- kas töökohal valgustus on terve;

- kas masinasse ei ole jäänud eelmisest vahetusest tööriistu, esemeid, detaile, seadmeid ja töövahendeid.

- trükimasina abiseadmetel ei ole märgata leket trassidel ega muud ebatavalist

2.4. Kõigist märgatud puudustestja tõrgetest teatada töölõigu juhile.

 

3. TÖÖ AJAL

3.1. Ei tohi ummistada läbikäike. Laduda materjalid ning pool- ja valmistooteid korralikult ettenähtud kohale.

3.2. Enne trükimasina käivitamist veenduge, et see kedagi ei ohusta.

3.3. Peata trükimasin järgnevatel juhtudel;

- kui lahkud trükimasina juurest

- kui katkestad töö

- kui katkeb elektrivool

- trükimasina koristamise, õlitamise või reguleerimise ajal

- kui trükimasin satub pinge alla

- kui trükimasin ei allu kontrollile

- kui trükimasina märgutuled annavad märku rikkest masinas.

3.4. Kasutage võtmeid, mis vastavad mutrite ja poldipeade mõõtudele. Ärge pange vahetükke võtme ja mutri või poldipea vahele.

3.5. Detailide ja toorikute , mille mass ulatub üle 50 kg , paigaldamiseks kasutada tõsteseadmeid.

3.6. Keelatud on;

- töötada trükimasinal , mis ei ole ohutu.

- töötava trükimasina korral üritada trükiplaadilt või valtsidelt eemaldada mustust

- töö ajal puutuda pöörlevaid- liikuvaid trükimasina osi

- trükkida materjalidele , mis ei ole trükimasina passis ette nähtud

- omavoliliselt ehitada ümber masinat, eemaldada katteid - kaitsmeid,

- masinat õlitada, määrida, puhastada, koristada ega remontida

- töötava masina korral masinast paberit välja võtta.

3.7. Kui trükimasina töös ilmneb häireid , tuleb töö katkestada ning teatada sellest töölõigu juhile.

 

4. NÕUDED AVARIIOLUKORRAS

4.1. Kui on tekkinud avarii või õnnetusjuhtum, tuleb töö viivitamatult katkestada . Igast tööõnnetusest või avariist tuleb viivitamatult teatada töölõigu juhatajale või tööandjale.

4.2. Õnnetusjuhtumi puhul tuleb kannatanule anda esmaabi, vajaduse korral kutsuda kiirabi või toimetada kannatanu lähimasse tervishoiuasutusse.

4.3. Töötaja peab oskama anda esmaabi.

4.4. Elektritrauma puhul tuleb katkestada vool ja eemaldada kannatanu vooluringist. Kui voolu ei ole võimalik kohe katkestada, tuleb kannatanu vabastada vooluringist isoleerivat eset (kuiv riie, nöör, puitese ) kasutades, ennast ohtu seadmata.

4.5. Kuni juhtunu uurijate kohalejõudmiseni tuleb õnnetuskohal säilitada juhtumi toimumise olukord, kui see ei kutsu esile täiendavaid ohtusid.

4.6. Tulekahju avastanud töötaja on kohustatud;

- viivitamatult teatama häirekeskusele või lähemale tuletõrje- ja päästekomandole kus tulekahju on puhkenud, mis põleb, nimetama oma nime, telefoninumbri ja andma vajadusel muud informatsiooni.

- Hoiatama ohtu sattunud inimesi, rakendama abinõud inimeste ohutuse tagamiseks ning nende väljaviimiseks tulekahju kohalt.

- Võimaluse korral asuma tuld kustutama esmaste tulekustutusvahenditega.

- Tõkestama tule levikut ( sulgema uksed ja aknad ning välja lülitama ventilatsiooni)

- Kutsuma tulekahju kohale töölõigu juhataja või tööandja esindaja

4.7. Tulekustutus- ja päästemeeskonna saabumisel tuleb selle juhile teatada;

- tulekahju tekkekoht ja ulatus

- võimalik oht inimestele

- muud tulekahjuga kaasnevad ohud (plahvatused, mürkkemikaalid jms.)

 

NÕUDED PEALE TÖÖ LÕPETAMIST

Lülitada trükimasin , lisaseadmed ja muud kasutatud elektritarvikud vooluvõrgust välja ning korrastada töökoht.

Teatada kõigist töö ajal tekkinud häiretest ja puudustest vahetule töölõigu juhatajale.

Viimasena tööruumidest lahkudes tuleb veenduda, et kõik elektritarbijad oleks välja lülitatud, valgustus kustutatud ja uksed suletud.