Magnetograafia

       Magnetograafia on  trükitehnoloogia, mis põhineb nähtava kujutise loomisele kasutades magnetpinnaga kaetud silindri magnetomaduste muutumisele.

       Magnettrüki alaste seadmete alased   uurimistööd algasid koos elektrograafia arenguga. Kuid esimene kommertsotstarbeks kasutatav seade loodi möödud sajandi kolmekümnendatel aastatel firma Bull poolt. Hiljem teostas magnetograafial põhinevate trükiseadme tootmist firma Bull tütarfirma Nipson. 1999 aastal ostis selle firma  aga firma Xeikon.Firma toodab mitut ühe- ja mitmevärvilist poogen ja rullpaberil töötavat  trükimasinat.

       Magnetograafia üheks eriharuks on ka elkograafia. Sellealaseid töid teostab Kanada firma Elcorsy Tehnology, mis loodi 1991 aastal. Sellel põhimõttel töötav masin loodi 1996 aastal. Esimene tööstuslik elkograafiline trükimasin loodi 2000 aastal.

       Magnetograafia uus lehekülg aga avanes peale seda, kui firma Océ võttis kasutusele tehnoloogia Océ Direct Imaging 1996 aastal. Sellel põhimõttel ehitatud trükimasina CPS700 tootmist alustas firma Océ alates 2001 aastast. Käesoleval ajal toodetakse masinaid SPS 800 ja CPS 900. Nende masinate eripära on seitsmevärviline trükk (CMYK+RGB). Trükkimisel värvid kantakse vahesilindrile, millelt toimub trükkimine. Tehnoloogia puuduseks on aga asjaolu, et värve pole võimalik kanda üksteise peale. Meetodi heaks küljeks on ka varjatud kujutise tekitamise mittevajadus, keeeruliste optiliste seadmete puudunine ja kõrgepinge generaatorite puudumine.

 

            Magnetograafiliste seadmete tööprintsiip

 

        Magnetograafiliste seadmete tööprintsiip on analoogne elektrograafiale. Vahe seisneb silindri olemasolus, mis on kaetud magnetiliste omadustega materjaliga Fe2O3. Kirjutuspea abil  toimub varjatud kujutise loomine. Ilmutuspea abil toimub kujutise visualiseerimine. Selleks kasutatakse magnettoonerit. Kujutis kantakse tänu kontaktile paberi pinnale. Kujutis fikseeritakse termokinnitusseadmes. Peale silindri puhastamist ja kujutise kustutamist töötsükkel kordub.

        Trükiseadme põhidetailiks on magnetsilinder, millele toimub kujutise loomine ja toimuvad kõik trükiprotsessiga seotud operatsioonid. Vaid kinnitamine toimub teises seadmes. Silinder omab mittemagnetilist alusmaterjali, millele on kantud ferromagneetiline kiht.

 

       Kirjutuspea, mis loob magnetilise kujutise omab mitut mikromagneteid omavat rida, mis asetsevad piki silindrit. Magnetite suurus on 55-70 mikronit. Magnet koosneb metallist südamikust, mis on ümbritsetud voolu juhtivatest spiraalidest. Need on valmistatud mikromehaanika ja mikroelektroonika meetodeid kasutades. Ühe tolli kohta on seadmel 80 sellist magnetit. Selle tõttu saavutatakse praktiline eraldusvõime 480 x 480 dpi. Voolu liikumisel läbi spiraali elektromagnetis tekib väga kindlapiiriline magnetväli. See magnetväli omakorda loob ka silindril magnetilise osa. Nii toimub kujutise loomine magnetsilindril.

        Silindril tekib seega magnetomadustega ja  magnetomadust puuduvad silindri osad. Silindri pöörlemisel varjatud magnetkujutis satub ilmutustsooni. Ilmutamine toimub magnettoonoriga. Iga tooneri osake omab ferromagneti osakest. Selle osa tooneris on suurem, kui elektrofotograafilistes toonerites. See on tingitud sellest, et magnetograafias on vaja suuremaid magneetilisi jõude. Värvilises tooneris vähendab ferromagneetiline osake värvi kirkust. Musta tooneri puhul aga ferromagneetilised osakesed värvi omadustele ei mõju. Ilmutamine toimub tänu magnetväljale. Muus osas magnettooner ei erine elektrograafilisest toonerist.

       Ülejäänud protsessid toimuvad analoogselt elektrograafiliste seadmetega: toimub kujutise ülekandmine paberile ja selle kinnistamine termokinnitusseadmes. Peale silindri puhastamist toonerist on seade valmis uue kujutise edasiandmiseks.

       Magnetograafilised masinad omavad kõiki digitaaltrükis ettenähtud masinate tehnilisi võimalusi. Ka nende trükkimisel iga uue tõmmise trükkimiseks luuakse uus trükivorm. See aga loob isikustamise võimalused ja sellest tulenevad digitaaltrüki  võimalused magu trükiste valmistamine lehekülgede ja trükiste kaupa, muutuvate andmete sissekandmine  jne. Samuti on võimalik teostada elektroonset kokkuvõtmist.

       Magnetograafiliste seadmete töökiirust võib reguleerida, mis võimaldab neid kasutada ühtse liinina nii ofsetmasinate, kui ka fleksograafiliste masinatega. See võimaldab neis masinates trükiseid isikustadas, ehk lisada trükistele muutuvaid andmeid: aadresse, numeratsiooni ja nimed.

       Tooner magnettrükis kinnitub vahesilindrile tänu tema pinna adhesioonile. Selle tõttu tekib monokiht. Tooneri osakesed ei asetu üksteise peale. Mitmevärvilise kujutise kandmine trükitavale paberile teostatakse kasutades tehnoloogiat Océ Copy Press kasutades survet temperatuuril 110°C. Selleks, et suurendada värvide intensiivsust kantakse neile veidike õli.

       Antud tehnoloogiate erilisuseks on:

*   Trükiprotsessi näitajate stabiilsus

*   Trükiprotsess ei olene niiskusest ja temperatuurist

*   Võimalus trükkida faktuuriga paberile

*   Pindade kvaliteetne edasiandmine

*   Trüki ofsettrükiga võrreldav kvaliteet

*   Trükikiiruse stabiilsus, mis ei olene paberi kaalust ja paksusest

*   Tõmmise vastupidavus hõõrdumisele

*   Võimalus lamineerida  saadud tõmmiseid

*   Suur värviulatus ja RGB värvide täpne edasiandmine

*   Trükisilindrite suur ressurss

*   Tootmise ökonoomiline puhtus, kuna ei eraldu osooni.

      Radikaalseks otsuseks on värvilise kujutise loomine monokihina mitmekihilise kujutise asemele. Sellel viisil on terve rida häid omadusi. Kiht näib ilusana. Kiht paremini nakkub paberiga ja paremini hoidub paberil ka trükijärgsel töötlemisel (voltimine ja lamineerimie).

 

                                   Océ Direct imagting

      Hollandi firma Océ töötab juba väga kaua paljundusmasinate tootmisega. Tema põhitoodanguks on seaded proekteerimisbüroode dokumentatsiooni kopeerimiseks vajalikud skännerid ja paljundusmasinad.

      Firma poolt loodud magnetograafilised  trükiseaded on mitmes mõttes erilised. Nad võimaldavad trükkida materjalidele, mis omavad reljeefset ehitust. Kui klassikaline elektrograafia kasutab kontaktitut trükki, siis siin on tagasi pöördutud kontakttrüki juurde. Kontakttrükk tagab väga täpse ja kvaliteetse kujutise edasiandmise. Teiseks erfiärasuseks on selle trükiseade puhul see, et ei kasutata ülekandeks elektrostaatilisi jõude, kuna ülekanne toimub kasutades kuumutatud elastset tela. Selle tõttu vähenevad klimaatilised mõjud, mis on omased paberile ülekandel elektrograafias.

      Océ poolt loodud trükiseade CPS 800 Platinum omab järgmist tehnoloogiat. Trükisektsioon omab seitset värvisektsiooni, silindrit millele koguneb värviline kujutis ja trükivaltsi. Mitmevärvilise kujutise loomiseks ja selle ülekandmiseks paberile kasutatakse tehnoloogiaid Océ Direct Imaging ja Océ Copy Press.

      Tehnoloogia Océ Direct Imaging on realiseeritud värvisektsioonides. Iga selline sektsioon omab ID silindrit, mille pinnal on spiraaldioodid. Kujutise saamiseks kantakse DI silindrile ühtlane magnettooneri kiht. Peale selle spetsiaalne ilmutussilinder eemaldab tooneri vaheelementidelt. Tooneri ülekandmine ja eemaldamine tagatakse potensiaalide vahele DI silindri magnetite ja ilmutava silindri vahel. Potensiaalide vahe on kuni 100V. Igas värvisektsioonis loodud ühevärviline kujutis kantakse elastsele vahesilindrile (ofsetkummile).

 

 

Océ trükimasina CPS 800  ilmutussektsioon

 1. Väljatõmme                         7. Eraldusseade                              12. Doseeriv tela
 2. Korpus                                8. Tooner ja kandja                        13. Koguja tela
 3. Puhastusplaat                      9. Koguja                                      14. Segusti
 4. Raakel                                1o. Silinder fotopooljuhtide kihiga       15. Kontroller
 5. Tooner                               11. Püüdev tela                              16. Silinder labadega
 6. Segamisseade

 

 

 

 

CPS 800 trükimasina kinnitusseade.

 

 1. Puhastuskangas                             7. Kinnitav tela
 2. Soojusallikas                                  8. Temperatuuri andur
 3. Raakel                                          9. Paber toonerkujutisega
 4. Kontaktitsoon                                10. Soojusallikas 150°C
 5. Survetela      ˇ                              11. Surve 35 k/sm
 6. Õli edasiandev tela