NÄIDIS - ISOPROPANOLI OHUTUSKAART

1
ISOPROPANOOL
Toote ohutuskaart
Vastab direktiivile 91/155 EC
Kuupäev 30. 07 2001 Läbivaadatud: 30. 07. 2001
1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta
Andmed toote kohta
Toote nimi: ISOPROPYLALKOHOL
Andmed tootja/tarnija kohta:
DONAUCHEM Handelsges. m.b.H.
A-1030 Wien, Lisztstrasse 4
Tel.: +43-1-71146-0
Informatsiooni toote kohta annab:
DONAUCHEM Handelsges. m.b.H.
Abteilung Chemikalienrecht, Tel.: +43-1-8659491-17
Heidelberg Balticum: 372 665 0113
Telefon hädaolukorras: 112
2. Koostis/andmed koostisosade kohta
Keemiline iseloomustus:
CAS Nr. Kirjeldus:
67-63-0 2-propanool
Identifitseerimise numbrid:
EINECS number: 200-661-7
EU number: 603-117-00-0.
3. Toote ohtlikkus
Ohtlikkuse kirjeldus:
[Ohumärk] F Kergestisüttiv
Ohtlikkus inimesele ja keskkonnale
R 11 Kergestisüttiv
4. Esmaabi andmine
Sissehingamisel
Viia kannatanu värske õhu kätte. Kui nähud on tõsised, pöörduda arsti poole.
Nahaga kokkupuutel
Nahka loputada kohe veega.
Pritsmete sattumisel silma
Avatud silma loputada mitu minutit voolava veega.
Allaneelamisel
Kui nähud on tõsised, pöörduda arsti poole.
Informatsioon arstile
Võivad esineda järgmised nähud: Mao- või sooltetegevuse häired.
Ravimeetod Allaneelamisel kutsuda esile oksendamine (kui patsient on teadvusel).
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
2
Toote ohutuskaart
Vastab direktiivile 91/155 EC
Kuupäev 30. 07 2001 Läbivaadatud: 30. 07. 2001
Toote nimi: ISOPROPYLALKOHOL
5. Tegutsemine tulekahju korral
Lubatud kustutusvahendid ja –meetodid
Kasutada CO2, pulberkustutit või veepihustust. Suuremaid tulekoldeid kustutada veepihustuse või
alkoholi suhtes inertse vahuga.
Kaitsevahendid: Erinõudeid pole.
Täiendavad andmed Süttimisohtu sattunud mahuteid jahutada veepihustusega.
6. Tegutsemine toote mahavoolamise korral
Abinõud isikuturvalisuse tagamiseks:
Tagada piisav ventilatsioon.
Hoida lahtise tule eest.
Meetmed keskkonna saastumise vältimiseks:
Vältida toote imbumist kanalisatsiooni, keldritesse, kaeveõõntesse.
Lahjendada ohtralt veega.
Puhastusmeetodid:
Absorbeerida vedelikkusiduva materjaliga (liiv, diatomiit, happe absorbendid, universaalsed
absorbendid, saepuru).
Tagada hea ventilatsioon.
7. Käitlemine ja hoiustamine
Käitlemine
Ohutu käitlemine:
Hoida lahtise tule ja otsese päikesevalguse eest.
Hoiustada jahedas, kuivas ruumis, tihedalt suletud nõus.
Meetmed põlengu ja plahvatuse vältimiseks:
Hoida lahtise tule eest – Mitte suitsetada.
Hoiustamine
Üldised hoiustamisnõuded:
Hoiustada jahedas ruumis.
Andmed hoiustamisel üldise ladustamisseadmestikuga ruumis:
Täiendavad hoiustamistingimused:
Toode on hügroskoopiline.
8. Kaitseabinõud/individuaalsed kaitsevahendid
Täiendavad andmed tehniliste abinõude kohta:
Täiendavaid nõudeid pole; vt. punkt 7.
Toote koostisosad, mis nõuavad piirkontsentratsioonide kontrollimist töökohal:
67-63-0 2-propanool (50 – 100%)
OEL väärtus: lühiajaliselt: 1250 mg/m3, 500 ml/m3
pikaajaliselt: 999 mg/m3, 400 ml/m3
Täiendavad andmed: Toote väljatöötamisel võeti aluseks kehtivate loetelude normatiivid.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
3
Toote ohutuskaart
Vastab direktiivile 91/155 EC
Kuupäev 30. 07 2001 Läbivaadatud: 30. 07. 2001
Toote nimi: ISOPROPYLALKOHOL
Individuaalsed kaitsevahendid
Üldised kaitse- ja hügieeninõuded
Pidada kinni üldistest kemikaalidega töötamise ohutusnõuetest.
Hingamiselundite kaitse:
Piisava ventilatsiooni korral pole vajalik.
Käte kaitse:
Kasutada kaitsekindaid.
Silmade kaitse:
Kasutada tihedalt liibuvaid kaitseprille.
9. Füüsikalised ja keemilised omadused:
Füüsikaline olek: Vedel
Värvus: Värvitu
Lõhn; Alkoholi lõhn
Väärtus/piirkond Ühik Meetod
Oleku muutus
Sulamistemperatuur/piirkond - 89,5 o C
Keemistemperatuur/piirkond 82 o C
Leektäpp: 13 o C
Süttimistemperatuur: 425 o C
Plahvatusohtlikkus:
Toode ei ole plahvatav.
Siiski võivad toote aurud moodustada õhuga plahvatusohtliku segu.
Plahvatuspiirkond:
Alumine piirkontsentratsioon 2 mahu-%
Ülemine piirkontsentratsioon 12 mahu-%
Aururõhk: 20 o C temperatuuril 48 hPa
Tihedus: 20 o C temperatuuril 0,785 g/cm3
Lahustuvus/segunevus
vees/veega: Täielikult segunev
Viskoossus:
dünaamiline: 20 o C temperatuuril 2,43 mPa·s
Orgaanilised lahustid: 100 %
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
4
Toote ohutuskaart
Vastab direktiivile 91/155 EC
Kuupäev 30. 07 2001 Läbivaadatud: 30. 07. 2001
Toote nimi: ISOPROPYLALKOHOL
10. Püsivus ja reaktsioonivõime
Välditavad materjalid:
Oksüdeerivad ained..
Ohtlikud reaktsioonid
Aurud moodustavad õhuga plahvatava gaasisegu.
Ohtlikud lagunemisproduktid: pole
11. Terviserisk
Äge mürgisus:
Klassifitseerimiseks olulised LD/Lc50 väärtused:
67-63-0 2 2-propanool
Annustamine suu kaudu: LD50: 4570 mg/kg (rott)
Annustamine naha kaudu : LD50: 13400 mg/kg (küülik)
Sissehingamisel: LC50/4 h: 30 mg/l (rott)
Ärritav mõju:
Naha ärritamine: Ei ärrita nahka.
Silmade ärritamine: Ei ärrita silmi.
Ülitundlikkus: Ei ole teada ülitundlikkuse juhte.
12. Keskkonnarisk
Üldised märkused:
Veesaaste klass 1 (Saksa regulatsioon) ( hinnatud loetelu järgi):nõrgalt vettsaastav.
Vältida suurte lahjendamata toote koguste imbumist põhjavette, ojadesse või reovette.
13. Jäätmekäitluse viisid
Toode:
Soovitus
Toote jääke ei tohi viia üldkasutatavale prügimäele. Mitte valada kanalisatsiooni.
Jäätmekäitluse number:
55362
Nimetused: Propanool
Isopropanool
Puhastamata pakendid:
Käitlemine piirkondliku seadusandluse sätetele vastavalt.
Soovitav puhastusvahend: Vesi, vajadusel koos pesemisvahendiga.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
5
Toote ohutuskaart
Vastab direktiivile 91/155 EC
Kuupäev 30. 07 2001 Läbivaadatud: 30. 07. 2001
Toote nimi: ISOPROPYLALKOHOL
14. Veonõuded
Maismaatransport ADR/RID (riikidevaheline)
ADR/RID klass: 3 Süttivad vedelikud
Punkt: 3b
Ohtlikkuse kood (Kemler) 33
UN-number: 1219
Etikett: 3
Kauba kirjeldus: Isopropanol (Isopropylalcohol), mixture
Meretransport IMDG:
IMDG klass 3,2
Lehekülg: 3244
UN-number 1219
Pakendi grupp: II
EMS nr. 3-06
Mere reostus Ei
Õige tehniline nimetus: Isopropanol (Isopropyl alcohol), mixture
Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR:
ICAO/IATAklass 3
UN/ID number: 1219
Pakendi grupp II
Õige tehniline nimetus Isopropanol (Isopropyl alcohol), mixture
15. Reguleerivad õigusaktid
Hoiatav teave etiketil:
Toode on klassifitseeritud ja märgistatud EU Direktiivide/Ohtlike materjalide määruse kohaselt
Ohu sümbol: F
Ohtlikkuse kirjeldus : Kergestisüttiv.
R – laused: R 11 Kergestisüttiv.
S – laused: S 2 Hoida laste eest.
S 7/9 Säilitada tihedalt suletud nõus, hästi ventileeritud ruumis.
S 16 Hoida lahtise tule eest. Mitte suitsetada.
S 46 Allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole ja näidata toote ohutuskaarti või
etiketti.
Riigisisesed õigusaktid
Tehniline instruktsioon (air):
Klass Osahulk, %
III 100,0
Veesaaste ohtlikkus
Veesaaste klass 1 (Hinnatud loetelu järgi): nõrgalt vett saastav.
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
6
Toote ohutuskaart
Vastab direktiivile 91/155 EC
Kuupäev 30. 07 2001 Läbivaadatud: 30. 07. 2001
Toote nimi: ISOPROPYLALKOHOL
16. Muud andmed
Andmete õigsus ei ole garanteeritud, need vastavad meie praegustele teadmistele.
Toote ohutuskaardi väljaandja:
DONAUCHEM Handelsges. m.b.H.
Zentrallabor/Abteilung Chemikalienrecht.
Kontaktisik: Hr. Dr. Keug (Tel: 01/8659491-19)
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License