Tsüklilisel koormamisel määratavad omadused

Mehhanismides esinevad sageli tsüklilised (pulseerivad) koormused, mille tagajärjel tekivad detailis märkimuutvad pinged (surve-tõmbepinged), mis on pragude põhjuseks. Tsüklilisel koormusel tekib ja areneb pragu ka pingetel, mis on allpool materjali tugevuspiiri sb, sageli isegi allpool voolavuspiiri 87. Seda protsessi, mis tsüklilise koormise toimel lõpeb purunemisega, nimetatakse materjali väsimuseks.

Väsimusteim
Väsimustugevust iseloomustab väsimuspiir δR, mis on suurim pinge, mida metall purunemata talub koormustsüklit N korda.

Käsutatakse seadmeid, mis võimaldavad määrata proovikehade Väsimustugevust painde- , väände-

või tõmbe-survekoormusega, samuti kõrgetel ja madalatel temperatuuridel või korrosiooni

tingimustes. Kõige enam käsutatakse väsimuskatset paindekoormusega (joon. 1.21a).Joonis 1.21. Väsimusteimskeem (a) pöörleva painde korral (b) proovikeha väsimusmurde pi n d Katsetatavast materjalist valmistatud silindriline proovikeha l kinnitatakse padrunisse 2. Proovikeha vabale otsale asetatakse kuullaager 3 ja sellele rakendatakse koormus F. Padruni pöörlemisel mõjub seega proovikehale tsükliliselt korduv-vahelduv paindekoormus. Materjali väliskihte koormatakse iga täispöörde (tsükli) vältel vaheldumisi tõmbe- ja survejõududega.

Katset korratakse veel 5 või 6 proovikehaga, kusjuures iga uus proovikeha katsetatakse vähendatud koormusega F. Iga kord registreeritakse koormustsüklite arv N.

Tulemusena leitakse koormus(või pinge), mille mõjumisel proovikeha ette antud koormustsüklite arvu juures ei purune.

Väsimuspiiriks δR nimetatakse seega maksimaalset pinget, millele materjal N korda vastu peab, ilm et ta puruneks.

Metall puruneb väsimuse tõttu esmaselt pingete kontsentratsiooni kohtades, kus detailis on astmed, sooned, keermed jm. või materjali defektid (tühikud, mikropraod).

Väsimuspurunemise murdepinnale on iseloomulik reljeef- kaks teravalt piiritletud ala: väsimusala l, mille pind on plastselt deformeerunud ja sile, ning staatilise murde purunemise ala 2 (joon. 1.20 b ), mille pind on kiuline või sämbuline.

Saksa standardi DIN 50100 väsimusteim on analoogiline GOST-is 25.502-79 tooduga, mõnevõrra erinevad pingete tähistused: δO - ülemine pinge, σU - alumine pinge, σM- pingeamplituud, 2 σA-pingediapasoon.

Tabelis 1.2 on mõne konstruktsioonimaterjali (terase, värvilissulami) tõmbetugevuse σB, voolavuse σT ning väsimuspiiri σ-1 väärtused.


Tabel 1.2. Metallide tugevusomadusi (tugevus-, voolavus- ja väsimuspiir)

Materjal

Tsüklite arv N

Tugevusomadused N/mm

 

 

σB (Rm)

               σ T       (R P)

σ-1

Süsinikteras

107

 

 

 

- külmtõmmatud

 

455

275

240

- lõõmutatud

 

750

475

340

Legeerteras

107

2000

1720

690

Alumiiniumi-

108

310

276

97

sulamid

 

 

 

 

Titaanisulamid

10*

1035

885

515

Vasesulamid

108

524

435

145

(messing K68)

 

 

 

 

Magneesiumi-

108

215

110

80

sulamid

 

 

 

 

 

Tabel 1.3. Mehaaniliste omaduste tähised ja ühikud Vene ja Lääne standardites 

 

 

Vene standardid

Lääne standardid

Tõmheteim

Normaalelastsusmoodul

E N/mm2 (kgl/mm2)

E N/mm2

Tõmbetugevus

           

Rm

Voolavuspiir: - füüsikaline - ülemine - alumine - tinglik

*

ctt

CTo.2

RoH R«L

RpO,2

Elaslsuspiir

^0.05

-

Proportsionaalsuspiir

CTmi

-

Kalkevenivus e, sulHeline pikenemine

6%

A%

Katkeahenemine e. ristlõike ahenemine

M/%

z%

Surveteim

Nonnaalelaslsusmoodul

E N/mm2 (kgfftnm2)

E N/mm2

Survetugevus

oV

R,nD

Voolavuspiir: - füüsikaline - tinglik

0°T

&°0.2

i

'                     K>D KpK,2

Elastsuspiir

<7 0.05

Re°

Proportsionaalsuspiir

""rai

-

Suhteline lühenemine

5%

 

Ristlõike laienemine

w%

 

Kõvadusteim

Briiielli kõvadus

HB

HB(HBS, HBW)

Rockwelli kõvadus - A-skaala - B-skaala - C-skaala

HRA HRB HRB

HRA HRB HRC

Vickersi kõvadus

HV

HV

Ldökpaindeteim

Purustustöö

WJ

A,, AU)KV,KUJ

Löögisitkus

KCU J/m2 KCV KCT

ISO U-proov J/m2 ISO V-proov DVM-proov

Väslmusteim

Väsimuspiir

aa, ü.i N/mm2 (kgf/mm2)

 

Pingete intensiivsuse tegur: - kriitiline - tõmbel

K N/mm3'2 (kgf/mm3/2) K, Klc

XNur3'2

Kc

Klc

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License