Surveteim

Metallidel määratakse surveteimiga samuti nagu tõmbeteimiga.

Plastsus määratakse surveteimiga  proovikeha suhtelise lühenemise  ja ristlõike pindala suurenemise alusel.

Surveteimil muutub proovikeha tünnikujuliseks ja puruneb tasapinnas, mis on surve suunaga 45°

nurga all.Surveteimil võetakse aluseks suhteline jäävdeformatsioon nn. suhteline lühenemine, mis leitakse valemiga:

 


 

kus h 0  ja hk on proovikeha alg- ja lõppkõrgus (joon 2.8.).


 

 

Joonis 2.8. Katsekeha deformeerumine surveteimil


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License