Enesekontrolliks

1.Milleks kasutatakse keraamilisi materjale ja klaasi elektrotehnikas ?

• Eristatakse kolme tüüpi keraamilisi materjale: kõrg-sagedus-kondensaatorkeraamika, madalsagedus-kondensaatorkeraamika ja instal-latsioonikeraamika. Kõige levinumad keraamilistest isoleermaterjalidest on mitmesugused portselanid.

• Elektroportselanist valmistatakse mitmesuguseid isolaatoreid ja instalatsiooni isoleerdetaile (liini-, tugi, läbiviik- jne. isolaatoreid, lüliteid, rosette jne). Ultraportselanist raadioaparatuuri isoleerdetaile.
Klaaside omadused muutuvad sõltuvalt koostisest ja töötlemisest küllalt suurtes piirides. Elektriseadmetes käsutatakse järgmisi klaase:
Kondensaatoriklaase – raadiotehnikas. Isolaatorklaase - tugi-, läbiviik-, ripp- jm. isolaatorite valmistamisel.
Lambiklaase - peamiselt elektron-, hõõg-, gaas-, lahendus- jm. lampide kestade valmistamisel Pooljuhtklaasid sisaldavad pooljuhtoksiide, mis suurendavad nende mahu- või pinnaerijuhtivust.

• Klaaskiudained võivad olla ümmarguse või profileeritud ristlõikega, pidevate niitidena. Valgusjuhtmed on üks kiiremini arenevaid klaaskiu rakendamise alasid, kus kiu südamiku ja pealispinna erinevate murdumisnäitajate tõttu saavutatakse täielik sise-peegeldus

2. Millised on piesoelektriliste materjalide omadused ja kasutus alad?

• Piesoelektriline efekt seisneb polarisatsiooni tekkimises dielektriku sees ja laengute kogunemises välispindadel mehaaniliste jõudude toimel kusjuures tekkiv deformatsioon on proportsionaalne rakendatud elektrivälja tugevusele. Piesoelektriline nähtus esineb näiteks kristallilise ehitusega dielektrikutel (kvarts, termaliin, senjettsool jne.). Piesoelektrilisi kristalle sisaldavaid piesoelemente rakendatakse raadiotehnikas generaatorite sageduse stabiliseerimiseks (kvartskristallresonaator), elektroakustikas elektriliste võnkumiste muundamiseks ja mõõtmistehnikas (piesoandurid) jne.

3. Nimetage pool- ja ülijuht materjale ning millised on nende omadused, kus neid kasutatakse!

• Pooljuhtideks nimetatakse elektrimaterjalide klassikalise liigituse alusel materjale, millede eri-takistus on dielektrikute ja juhtide vahepealne, olles vahemikus 106...108 Ωm. Pooljuhtmaterjalide eri-takistus sõltub eelkõige koostisest (väga olulised on lisandid), valmistamise tehnoloogiast ja välis¬mõjudest (temperatuur, elektriväljatugevus, valgus¬tatus intensiivsusest jne.).

• Pooljuhid on kas keemilised elemendid või keemilised ühendid.
Germaanium (Ge) Temast valmistatakse pooljuht-dioode ja transistore, mis
võivad töötada tempe¬ratuuridel-60...+70 °C.
Räni (Si) pool¬juhtseadiste (dioodid, transistorid, türistorid, stabi¬lisaatorid jne.) valmistamisel.
Seleen (Se) Käsuta¬takse peamiselt valgustundlike pooljuhtseadiste (fotoelemendid, fototakistid jne.), Enamkasutatavad keemilised ühendid on oksiidid, karbiidid, sulfiidid, seleniidid jne.
Oksiide Cu2O, CuO, Mn2O3, Co2O3 käsuta¬takse tänapäeval põhiliselt temperatuuritundlike takistite (termistoride) valmistamiseks.
Seleniide (PbSe, Bi2Se3, CdSe, HgSe) kasutatakse fototakistite, pooljuhttermoelementide ja laserite tootmisel.

4. Mis omadustega materjalid on elektreedid ja kus neid kasutatakse?

• Elektreedid on teatavad dielektrilised materjalid, mis sobivates tehnoloogilistes tingimustes tugeva elektrivälja abil elektriseerituna säilitavad kestvalt oma polariseerituse ka seda põhjustanud elektrivälja toime lakkamisel. Nähtus on tinglikult võrreldav magneetiliste materjalide jääkmagneetumisega – sarnaselt püsimagnetiga esineb ka elektreedi ümbruses väli. Kui elektreedi lähedusse asetada mingi keha (elektrijuht või dielektrik), siis toimub ka selles laengukandjate ümberasetumine – elektriline polariseerumine. Kujuneva pindlaengu tihedus oleneb elektreedi kaugusest.
Elektreete esineb ka looduses; üks levinumaid neist on kvarts. Tänapäeval on enamik kasutatavatest elektreetidest sünteetilised; neist levinumad on fluorpolümeerid (näiteks fluorplast-4 ehk teflon). Elektreete saadakse kas teatud dielektrikute jahutamisel (termoelektreedid) või fotojuhtivate dielektrikute valgustamisel (fotoelektreedid) tugevas elektriväljas.Elektreete kasutatakse sidetehnikas ja elektrofotograafias.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License