Elektrijuhtivus

Kõik elektrimaterjali liigid: juhid, pooljuhid ja dielektrikud, juhivad suuremal või vähemal määral elektrivoolu s.t. esineb neile omane elektrijuhtivus. Materjalide liigitamisel kasutatakse mahueritakistuse ρv ja pinnaeritakistuse ρs väärtusi. Elektrijuhte iseloomustatakse eritakistuste või nende pöördväärtustega, mis ongi mahu-ja pinnaerijuhtivused vastavalt tähistega γv ja γs .

Dielektrikutes võib määrata registreeritavaid voolusid, mõõtes materjalide takistust R alalisel pingel, kasutades Ohmi seadust ja arvutada eritakistuse ρ valemiga:

R - proovikeha takistus [Ω],
l - proovikeha pikkus [cm],
S - proovikeha ristlõige [cm²]. (joon.7.1.)

Joon.7.1. Metallist elektrijuhi proovikeha, mis kogu pikkuses l omab konstantset ristlõiget S


Elektrit juhtivate materjalide kogu mahtu läbiva elektrivoolu puhul nimetame suurust ρv mahueritakistuseks:
• elektrijuhtidel 10-6 - 10-2 [Ωxcm]
• pooljuhtidel 10-2 - 1010 [Ωxcm]
• dielektrikutel 1010 - 1020 [Ωxcm]

Tahketel elektroisoleermaterjalidel (dielektrikutel) eristatakse mahu- ja pinnatakistust (joon.7.2):
• mahueritakistust ρv [Ωxcm] (IV) ja
• pinnaeritakistust
ρs [Ω] (IS)

Joon.7.2. Dielektrikut läbivate mahu- ja pinnavoolude teekonnad.
IV – materjali massi läbiv vool
IS – materjali pinnal kulgev vool

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License