Dielektriliste materjalide mehaanilised omadused

Kuna isoleermaterjalid on tihti samaaegselt ka konstruktsioonimaterjalid (kande-tugi elemendid, korpused), siis peab tähelepanu pöörama ka materjalide mehaanilistele omadustele: tõmbe-, surve-, painde-, väändetugevusele ja löögisitkusele, kõvadusele ning elastsusele.

Dielektrikuid teimitakse analoogselt metallidega. Tahketel isoleermaterjalidel omavad määravat tähtsust mehaanilised koormused, mille toimel tekivad kuju muutused. Üldiselt liigitatakse materjalid:

a) elastsed - (kautšuk, kummid jne.) on venitatavad ja kokkusurutavad. Meh. -jõu mõju eemaldamisel võtavad esialgse kuju ja mõõtmed.

Neil määratakse elastsusmõõtjaga kahepoolne painutuste (tsüklite) arv, mille juures katsekeha puruneb.

b) plastilised - deformeeruvad väikeste (pigi, tõrv jne.) jõudude toimel. Koormiste eemaldamisel deformatsioon säilub.

c) haprad - teatud jõu (löögi) mõjul purunevad momentaalselt. Deformatsioone praktiliselt ei (esine) teki.

Tugevus on materjali võime purunemata taluda koormust, ebaühtlast temperatuuri vm. Metallide tugevusnäitajateks on voolavuspiir, tugevuspiir – maksimaalne tõmbepinge.dünaamilist ja väsimustugevust. Eristatakse konstruktsioonitugevust, staatilist,

Kõvadus on materjali võime vastu panna kohalikule plastsele deformatsioonile. Tuntumad kõvadus teimid (Brinelli, Rockwelli ja Vickersi meetod) põhinevad kõvast materjalist otsaku (indentori) surumisel uuritava materjali pinda tekitatava jälje suurusele või sügavusele.

Plastsus on materjali võime purunemata muuta talle rakendatud väliskoormuse mõjul oma kuju ja mõõtmeid ning säilitada jäävat (plastset) deformatsiooni pärast väliskoormuse lakkamist.

Sitkus on materjali omadus koormamisel taluda (enne purunemist) olulist deformeerimist. Sitkuse vastupidine omadus on haprus.

Sõltuvalt koormise iseloomust ja tööolukorrast eristatakse staatilisel, dünaamilisel ja tsüklilisel koormamisel määratavaid mehaanilisi omadusi.

Staatilise katsetamise moodusteks on tõmbe-, surve-, painde-, väände- ja kõvadusteim. Metallide puhul on painde- ja väändeteim harva kasutatavad, mistõttu eelkõige tõmbeteimil (malmi korral ka surveteimil) määratavad mehaanilised omadused on metallide valiku ja tugevusarvutuse aluseks. Dielektrilisi materjale, nagu tehnokeraamilised, hinnatakse löögitugevuse ja pinnakõvaduse alusel.

Tahkete dielektriliste materjalide mehaanilised omadused muutuvad:

· madalatel temperatuuridel hapramaks,

· kõrgetel temperatuuridel tugevus väheneb,

· niiskuse suurenemisel tugevus väheneb hügroskoopsetel (paber, puuvill jne.) materjalidel.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License