Menüü
 
 
 
Mõõteriistade taatlemine  

Mõõteriista taatlemine on mõõtevahendi näitude võrdlemine tööetaloniga õiguspädeva (akrediteeritud) taatlusasutuse poolt vastavalt taatluseeskirjadele.

Mõõtevahendite taatlemine kuulub rakendusmetroloogia valdkonnas legaalmetroloogiasse. Eestis reguleerib legaalmetroloogia tegevust Mõõteseadus, kus on toodud õigused, kohustused ja vastutused mõõtmisi teostavatele isikutele. Mõõteseaduses on toodud valdkonnad, millistes kasutatavad mõõtevahendid kuuluvad kohustuslikus korras taatlemisele.

Taatlemine on üks metroloogilise kontrolli liikidest, mis selgitab, kas mõõtevahendi mõõtehälve on lubatud veapiirides.

Mõõtevahendi taatlemisel hinnatakse, kas metroloogilisele kontrollile kuuluv mõõtevahend vastab asjakohases õigusaktis esitatud ja EÜ tüübihindamistunnistuses või tüübikinnitustunnistuses kindlaksmääratud nõuetele. Kui mõõtevahendi tüübikinnitustunnistus või tüübikinnitustunnistuse kehtivusaeg on lõppenud, ei lubada seda esmataatlusele. Kui mõõtevahend on juba kasutusel või sama mõõtevahend on läbinud remondi või uuenduse, ei rakendata seda nõuet, samuti on lubatud selle mõõtevahendi kordustaatlus. Kui aga mõõtevahendi tüübikinnitustunnistus või tüübihindamistunnistus on tunnistatud kehtetuks, ei lubata seda taatlusele. Taadelduks loetakse mõõtevahendit, millel on taatlusmärgis.

Taatlusmärgis allikas: www.riigiteataja.ee