Mõõteseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet  (TJA) ning kaubandustegevuses kasutatavate mõõtevahendite üle kaubandustegevuse seaduses sätestatud pädevuse piires ka Tarbijakaitseamet.
 
Legaalmetroloogia asutusena tegutseb alates 2000. aastast TJA legaalmetroloogia osakond. TJA esindab Eestit Euroopa ja rahvusvahelistes legaalmetroloogia organisatsioonides WELMEC(European Cooperation in Legal Metrology) ja OIML (International Organization of Legal Metrology).

Allikas: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Mõõtevahendite metroloogilise kontrolli nõue

Metroloogilise kontrolli võib teha kohustuslikuks mõõtevahendite korral, mida kasutatakse:

  • pikkuse, ruumala, massi, temperatuuri, rõhu, soojus- ja elektrienergia, vedeliku- ja gaasikoguse ning tiheduse ja ainetesisalduse mõõtmiseks tehingutes;

  • tasu arvestamiseks transpordi-, side- ja postiteenuse osutamisel;

  •  tulenevalt tolli- ja maksuseaduste nõuetest;

  • riikliku järelevalve käigus;

  • ekspertiisi tegemisel kriminaalasja kohtueelses menetluses, kohtu- ja vahekohtumenetluses või väärteo kohtuvälises menetluses;

  • politsei korraldatud kontrolli ja järelevalve käigus;

  • ravimi valmistamisel ja kontrollimisel;

  • meditsiinis patsiendi tervise kontrollimisel, diagnoosimisel ja ravimisel;

  • kinnispaki täitekoguse ning mõõtemahutina kasutatava pakendi mahu kontrollimisel.

Enne turule laskmist ja kasutusele võtmist peavad mõõtevahendid olema läbinud metroloogilise kontrolli, arvestades alljärgnevat:

·         mõõtevahend, millele on kehtestatud nõuded Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiviga 2004/22/EÜ mõõtevahendite kohta (ELT L 135, 30.04.2004, lk 1–80) (edaspidi  mõõtevahendite direktiiv ), peab läbima vastavushindamise vastavalt nimetatud direktiivile;

·         mitteautomaatkaal peab läbima vastavushindamise vastavalt EÜ Nõukogu direktiivile 90/384/EMÜ mitteautomaatkaalusid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 189, 20.07.1990, lk 1–16) (edaspidi  mitteautomaatkaalude direktiiv );

·         mõõtevahend, millele on kehtestatud nõuded seda liiki mõõtevahendit käsitlevas Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivis (edaspidi  EÜ üksikdirektiiv ), peab läbima metroloogilise kontrolli vastavalt EÜ Nõukogu direktiivile 71/316/EMÜ liikmesriikide õigusaktide mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete ühtlustamise kohta (EÜT L 202, 6.09.1971, lk 1–13);

·         mõõtevahend, millele ei ole kehtestatud nõudeid käesoleva lõike punktides 1 kuni 3 nimetatud õigusaktidega, peab läbima legaalmetroloogilise ekspertiisi.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestab  käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud kasutusaladest tulenevalt kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad (edaspidi metroloogilise kontrolli nimistu ).

Keelatud on turule lasta, kasutusele võtta või kasutada metroloogilist kontrolli mitteläbinud mõõtevahendit, mis on kantud metroloogilise kontrolli nimistusse.

Mõõtevahendi turule laskmise ja kasutusele võtmise nõuete täitmise eest vastutab tootja või tootja volitatud esindaja. Isikul, kes on ostnud mõõtevahendi käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja käesoleva seaduse § 21 lõikes 2 loetletud otstarvetel kasutamiseks, on õigus nõuetele mittevastav mõõtevahend tagastada või nõuda tootjalt või tootja volitatud esindajalt täiendavaks vastavushindamiseks tehtud kulutuste hüvitamist.

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon avaldab oma veebilehel nende EÜ üksikdirektiivide loetelu ja kehtivustingimused, mille alusel on välja antud EÜ tüübikinnitustunnistused, samuti EÜ tüübikinnitustähiste ja EÜ esmataatluse märgiste ning vastavushindamismärgiste kirjeldused ja kehtivusajad.

Metroloogilise kontrolli nimistusse kantud mõõtevahendi turule laskjal on kohustus omada ja esitada mõõtevahendi ostjale, taatluslaborile ja riikliku järelevalve teostajale nende soovil EÜ tüübihindamis-, kavandihindamis- või tüübikinnitustunnistuse koopia või Eesti siseriiklik tüübikinnitustunnistus.

[RT I 2006, 21, 161 - jõust. 30.10.2006]

Allikas: Eesti Vabariigi mõõteseadus

Legaalmetroloogia

Legaalmetroloogia on metroloogia osa, mis käsitleb õigusaktide nõuetega seotud mõõtmisi, mõõtühikuid, mõõtevahendeid ja mõõtemeetodeid. Tegeleb seega mõõtmistega, mida tehakse avaliku huvi, rahvatervise, avaliku ohutuse, avaliku korra, keskkonnakaitse, maksude ja koormistega maksustamise, tarbijakaitse ning ausa kaubanduse huvides.

Tehnilise Järelevalve Amet tegutseb mõõteseaduses ja selle alusel kehtestatud määrustes sätestatud pädevuse piires kontrollides mõõtevahendite turule laskmise, kasutusele võtmise ja kasutamise ning mõõtetulemuste tõendatud jälgitavuse nõude täitmist, mõõtevahendite vastavushindamisasutuste ja taatluslaborite tegevust, kohustuslike mõõtühikute kasutamist. Üheks järelevalve objektiks on mõõtevahendid, mida kasutatakse näiteks tolli- ja aktsiisiladudes, tanklates, kauplustes, transpordis, liiklusjärelevalves, vee, elektri ja gaasi koguste mõõtmisel jm.

Osaleme legaalmetroloogia valdkonna õigusloomes, standardimises ja eestikeelse terminoloogia korrastamises ning esindame Eestit Euroopa ja rahvusvahelistes legaalmetroloogia organisatsioonides WELMEC ja OIML.

Allikas: TJA legaalmetroloogia osakond